Alaikäisen potilasrekisteritietojen tarkastusoikeus

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 15.8.2001
Dnro 403/45/2001

Ratkaistava asia
Asiassa tulee arvioida, onko vajaavaltaisella henkilöllä (alaikäinen eli alle 18-vuotias lapsi) oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot.

Kannanotto
Henkilötietolain 26 §:n mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Henkilötietolaissa säännellään rekisteröidyn oikeuksista henkilötietojensa käsittelyssä. Rekisteröidyn oikeudet ovat lähtökohtaisesti jokaisella ihmisellä ikään tai muuhun vajaavaltaisuuteen katsomatta. Sivullinen ei voi käyttää rekisteröidyn oikeuksia. Tietyin edellytyksin muukin kuin rekisteröity voi edustaa rekisteröityä hänen henkilöään koskevien oikeuksiensa käytössä. Tällaisia laillisia edustajia ovat esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltajat tai muu edunvalvoja.

Alaikäsen lapsen itsemääräämisoikeus henkilötietoihinsa määräytyy yleisten ja erityisten alaikäisen lapsen itsemääräämisoikeutta määrittävien säännösten perusteella (Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artiklan 1 kohta ja 12 artikla, Suomen perustuslaki 6.3 § ja 106 §, henkilötietolaki sekä kunkin toimialan erityissäännökset).

Henkilötietolaissa ei ole määritelty alaikäisen itsemääräämisoikeuden alaikärajaa henkilötietojen käsittelyssä. Lapsen oikeuksien sopimuksen, Suomen perustuslain ja henkilötietolain säännösten perusteella alaikäisellä lapsella on oikeus itsenäisesti käyttää oikeuksiaan henkilöään koskevissa asioissa kuten henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä oikeuksissa. Hänellä on mm. oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot, mikäli hän täyttää seuraavat kriteerit eli hän ikäänsä, kehitystasoonsa ja asian laatuun nähden ymmärtää asian merkityksen. Alaikäisen itsemääräämisoikeuden arviointi ja edellä mainittujen kriteerien täyttäminen on ensikädessä rekisterinpitäjän arvioon perustuva asia. Viime kädessä asian ratkaisee tuomioistuin.

Sovelletut säännökset
Henkilötietolaki: 26-28 §
Erityislaki: Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artikla 1 kohta ja 12 artikla, Suomen perustuslaki 6 § 3 momentti ja 106 §

 
Julkaistu 27.1.2014