Lausunto henkilötietolain mukaisen tarkastusoikeuden käyttämisestä

Dnro: 3118/05/16
23.11.2016

Viestintävirasto on pyytänyt tietosuojavaltuutetun kannanottoa siihen, voiko liittymän tilaaja käyttää henkilötietolain mukaista tarkastusoikeutta halutessaan selvittää, onko tekijänoikeuslain 60 a § mukaista tiedonsaantioikeutta käyttämällä tilaajalle toimitetussa maksuvaatimuksessa mainittu IP-osoite ollut hänen liittymänsä käytössä tiettynä yksilöitynä ajankohtana.

Euroopan unionin tuomioistuin on tuomioissaan Scarlet Extended C-70/10 ja Breyer C582/14 katsonut, että internetin käyttäjien IP-osoitteet, joita käytetään sähköisten viestien välittämiseen internetissä, ovat suojattuja henkilötietoja. Kun IP-osoitteita käytetään viestin välittämiseksi, ne ovat tietoyhteiskuntakaaren mukaisia välitystietoja. Välitystietojen käsittelyssä sovelletaan kuitenkin ensisijaisesti tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä sähköisen viestinnän luottamuksellisuudesta. Jos liittymän tilaaja ei ole myös viestinnän osapuoli, tulee tämän harjoittamaan IP-osoitteiden eli välitystietojen käsittelyyn löytyä lainmukainen peruste tietoyhteiskuntakaaren säännöksistä. Viestien välittämisen mahdollistava IP-osoite on myös keskeinen osa tilaajan teleyritykseltä tilaamaa tietoyhteiskuntakaaren mukaista verkkopalvelua. Tilaajan on käsiteltävä IP-osoitetta tietojärjestelmissään, jotta tilaajan käyttäjien viestejä voidaan välittää tilaajayhteyden kautta tietoverkkoon.

Teleyrityksen tilaajan käyttöön lainaama IP-osoite on tieto, jota teleyritys käsittelee muun muassa asiakassuhteen hoitamiseksi voidakseen tarjota kuluttajalle viestintäpalvelua. Koska henkilörekisterin ulottuvuus määritellään mm. Korkeimman hallinto-oikeuden 27.2.2007 antaman ratkaisun mukaan tietojen käyttötarkoituksen eikä esimerkiksi tietojen tallennuspaikan mukaan, on tilaajan käyttöön annettu IP-osoite tietosuojavaltuutetun näkemyksen mukaan nyt kyseessä olevassa tilanteessa osa yrityksen loogista asiakasrekisteriä. Tilaajalla on henkilötietolain 26 § mukainen oikeus henkilötietolain 28 § mukaisesti tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.

Tietosuojavaltuutetun tietoon on jälkikäteen tuotu, että joissain tapauksissa tieto tilaajan käyttöön lainatusta IP-osoitteesta on ehditty poistaa teleyrityksen rekistereistä teleyrityksen tarpeisiin tarpeettomana, ennen tarkastusoikeuspyynnön esittämistä. Tällaisissa tilanteissa vaikuttaisi siltä, että tilaajan käytössä väitetyn tekijänoikeuden loukkauksen ajankohtana olleen IP-osoitteen tiedot voisivat yhä olla tarkastettavissa sen tahon rekistereistä, jolle ne on markkinaoikeuden määräyksellä luovutettu.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio
IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen

 
Julkaistu 1.2.2017