Etusivu » Tietosuojavaltuutetun toimisto » Tehtävät » Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö

Suomen tietosuojaviranomaiset toimivat yhteistyössä muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten kanssa ja antavat tarvittaessa virka-apua.

Tietosuojavaltuutetun toimiston Euroopan unioniin liittyvä toiminta

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle sekä julkaisee vuosittain toimintakertomuksen. Tarvittaessa ryhmä voi asettaa toimintaansa varten erilaisia alaryhmiä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston edustajat osallistuvat kaksi kertaa vuodessa tietosuojatyöryhmän yhtenä alaryhmänä toimivan valitusasioiden työryhmän kokouksiin. Ryhmässä ovat mukana Euroopan unioniin ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden tietosuojaviranomaiset sekä sellaisten muiden eurooppalaisten maiden tietosuojaviranomaiset, joiden maan tietosuojan tason komissio on todennut riittäväksi. Työryhmän kokouksissa kerrotaan ja keskustellaan eri maissa vireillä olevista asioista ja oikeustapauksista sekä erilaisista työskentelytavoista.

Tietosuojavaltuutetun toimiston edustajat ovat Europolin yhteisen valvontaviranomaisen jäseniä kansallisen valvontaviranomaisen edustajina. Europolin valvontaelin valitsee keskuudestaan muutoksenhakuelimen. Muutoksenhakuelin käsittelee ja antaa päätöksiä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä muutoksenhakukysymyksissä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston edustajat osallistuvat jäseninä myös Schengenin sopimuksen 115 artiklan tarkoittaman yhteisen valvontaviranomaisen toimintaan.

Tietosuojavaltuutettu on nimitetty Suomen kansalliseksi valvontaviranomaiseksi valvomaan tullitietojärjestelmäyleissopimuksen mukaista tietojärjestelmää.

Tietosuojaviranomaiset toimivat yhteistyössä muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten kanssa ja antavat tarvittaessa virka-apua.

Tietosuojavaltuutetun toimiston osallistuminen muuhun kansainväliseen toimintaan

Maailmanlaajuinen tietosuojakonferenssi järjestetään vuosittain. Kokouksessa käsitellään ajankohtaisia tietosuojakysymyksiä. Kokous voi julkaista tietosuojaan liittyviä julkilausumia merkittäviksi katsomistaan asioista.

Euroopan maiden tietosuojaviranomaiset kokoontuvat vuosittain kevät- ja syyskokouksiin. Myös näissä kokouksissa voidaan julkaista julkilausumia.

Pohjoismaiset tietosuojaviranomaiset kokoontuvat vuosittain viranomais-, esittelijä- sekä teknisten asiantuntijoiden kokouksiin.

 
Julkaistu 8.8.2016