Mitä tehtäviimme ei kuulu

Ennakkopäätökset ja luvat

Tietosuojavaltuutetun toimisto ei anna ennakkopäätöksiä eikä myönnä henkilötietojen käsittelyä koskevia lupia.

Jos henkilötietoja ei käsitellä atk:n avulla tai järjestetä rekisteriksi

Henkilötietolain soveltamisalaan kuuluu henkilötietojen automaattinen käsittely ja manuaalinen aineisto silloin, kun se on järjestetty rekisteriksi. Henkilötieto tarkoittaa vain jollekin tallennusalustalle kiinnitettyä tietoa.

Yksittäisen asiakirjan, kuten kokouspöytäkirjan tai perukirjan, laatiminen ei kuulu lain soveltamisalaan eikä tietosuojavaltuutettu tällöin ole toimivaltainen käsittelemään myöskään esimerkiksi virheenoikaisuasiaa, ellei tällaisista aineistoista muodosteta rekisteriä tai niitä käsitellä muutoin atk:n avulla, esimerkiksi internetissä.

Potilaan oikeudet

Henkilötietolain mukaan potilaalla on oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on kirjattu potilasasiakirjoihin, ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne. Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan ei kuulu arvioida terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa hoitoa. Toimivaltaan ei kuulu myöskään tutkia diagnoositietojen oikeellisuutta. Toimivaltaisia viranomaisia näissä asioissa ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot (AVI).

Lisätietoja: Valvira ja AVI

Työelämän ongelmat

Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan eivät kuulu työ- ja virkamiesoikeudelliset kysymykset eikä työ- ja virkaehtosopimusten tulkinta. Työsuojeluun liittyvien asioiden valvonta kuuluu työsuojeluviranomaisille, jotka valvovat työsuojelusäädösten noudattamista ja ohjaavat työpaikkoja.

Lisätietoja: Työsuojeluviranomaiset

Markkinointi ja kuluttaja-asiat

Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan ei kuulu arvioida markkinoinnin käsitettä tai sitä, ovatko markkinointiviestit hyvän tavan vastaisia, sopimattomia tai harhaanjohtavia. Näiden seikkojen arviointi kuuluu Kilpailu- ja Kuluttajaviraston (KKV) tehtäviin. Kuluttajansuojan piiriin kuuluvat myös kysymykset kuluttajalle osoitetun laskun oikeellisuudesta ja perusteista sekä kuluttajasopimusten irtisanomisesta.

Lisätietoja: KKV

Viestintäviraston ja tietosuojavaltuutetun välinen toimivallanjako

Tietosuojavaltuutettu valvoo tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) nojalla paikkatietojen käsittelyä, puhelinluetteloita ja muita tilaajaluetteloita, numerotiedotusta, suoramarkkinointia sekä tunnistamistietojen käsittelyä väärinkäytöstapauksissa koskevien säännösten noudattamista. Tietosuojavaltuutettu valvoo myös työntekijän sähköpostien käsittelyä koskevien säännösten noudattamista.

Viestintäviraston tehtävänä on valvoa tietoyhteiskuntakaaren sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista muilta osin. Esimerkiksi viestinnän luottamuksellisuuteen ja viestintäverkkoon jääneisiin "verkkojälkiin" liittyvät kysymykset kuuluvat Viestintävirastolle ja muut sähköiseen henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoja: Viestintävirasto

Sopimukset ja säännöt

Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan ei kuulu yksityisoikeudellisten sopimusten tai yhdistysten sääntöjen tulkinta.

Viranomaisten asiakirjojen julkisuus

Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan ei kuulu ottaa kantaa siihen, mikä tieto on julkinen ja mikä salassa pidettävä. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki, 621/1999) sääntelee viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa. Kukin viranomainen tulkitsee julkisuuslakia itse ja viime kädessä asian ratkaisee tuomioistuin.

Rikosten tutkinta ja vahingonkorvaukset

Rikosten tutkinta kuuluu poliisiviranomaisille, vaikka henkilötietolainsäädännön vastaisesta menettelystä voi olla seurauksena rikosoikeudellinen rangaistus.

Vahingonkorvausten määrääminen ei kuulu tietosuojavaltuutetun toimivaltaan. Jos vahingonkorvausasiaasi käsitellään yleisessä tuomioistuimessa tai muutoin tarvitset asiamiestä, käänny yleisen oikeusavustajan tai asianajajan/asiamiehen puoleen.

 
Julkaistu 4.9.2015