Ehdotus uudesta tietosuojalaista lausunnolla ‒ kerro mielipiteesi 8.9. mennessä

TSV 3.7.2017 15.35
Uutinen

Oikeusministeriön asettama työryhmä luovutti 21. kesäkuuta mietinnön kansalliseen tietosuojalainsäädäntöön tehtävistä muutoksista. Työryhmän mietintöä ja ehdotusta uudesta tietosuojalaista voi kommentoida lausuntopalvelu.fi-sivustolla 8. syyskuuta asti.

Lausuntopyynnössä kysytään muun muassa, pitäisikö hallinnollisia sakkoja voida määrätä myös viranomaisille ja mikä olisi sopiva tietoyhteiskunnan palvelujen ikäraja, kun palveluja tarjotaan suoraan lapselle. Lausuntopalvelussa voi kommentoida ehdotuksia myös tietojenkäsittelyjen erityistilanteista, kuten henkilötietojen käsittelystä journalistisiin tai tutkimustarkoituksiin.

Kuka tahansa voi antaa lausunnon mietinnöstä rekisteröitymällä lausuntopalveluun. Verkkopalvelun tarkoituksena on helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisätä lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä ja laatua.

Tavoitteena hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle syksyllä

Mietinnön luovuttaneen työryhmän tehtävänä on ollut valmistella lainsäädäntöehdotus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen liikkumavaran käytöstä ja kansallisesta valvontaviranomaisesta sekä arvioida henkilötietolain kaltaisen yleislain tarvetta. Uusi tietosuojalaki täydentäisi ja täsmentäisi EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Se tulisi voimaan 25. toukokuuta 2018, kun tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä.

Työryhmän toimikausi on 17.2.2016‒16.2.2018 ja se jatkaa työtään syksyllä. Työryhmän tehtävänä on edelleen linjata yleisen tietosuoja-asetuksen kansallisen liikkumavaran käyttöä sekä koordinoida ja avustaa erityislainsäädännön tarkistamista koskevaa työtä.

Lisätietoja:

Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoryhmän (TATTI) mietintö
Oikeusministeriön tiedote: Työryhmä ehdottaa uutta tietosuojalakia (21.6.)
Tiedote: Työryhmä ehdottaa tietosuojavaltuutetun toimiston laajentamista tietosuojavirastoksi (21.6.)
Oikeusministeriön lakihanke: Henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkistaminen