FI SV

Förslag till ny dataskyddslag för utlåtande – säg vad du tycker senast 8.9.

TSV 3.7.2017 15.35
Nyhet

En av justitieministeriet utsedd arbetsgrupp överlät den 21 juni ett betänkande om ändringar i den nationella dataskyddslagstiftningen. Arbetsgruppens betänkande och förslag till en ny lag om dataskydd går att kommentera på den webbaserade utlåtandetjänsten lausuntopalvelu.fi fram till den 8 september.

I begäran om utlåtande frågas bland annat om administrativa böter bör kunna utdömas även till myndigheterna och vad som skulle vara en lämplig åldersgräns för informationssamhällets tjänster i fråga om tjänster som erbjuds direkt till barn. I utlåtandetjänsten går det också att kommentera förslagen om behandlingen av uppgifter i särskilda situationer, t.ex. behandling av personuppgifter för journalistiska syften eller för forskningsändamål.

Vem som helst kan ge ett utlåtande om betänkandet genom att registrera sig i utlåtandetjänsten. Syftet med tjänsten är att förenkla utlåtandeförfarandet, medborgarpåverkan och informationen samt öka transparensen och kvaliteten i utlåtandeförfarandet.

Målet är att regeringens proposition lämnas till riksdagen i höst

Arbetsgruppen som överlåtit betänkande har haft i uppgift att bereda ett lagstiftningsförslag om användningen av spelrummet i EU:s allmänna dataskyddsförordning och om den nationella tillsynsmyndigheten samt att göra en bedömning om behovet av en allmän lag av samma slag som personuppgiftslagen. Den nya dataskyddslagen skulle komplettera och precisera EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den skulle träda i kraft den 25 maj 2018 när dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Målet är att regeringens proposition lämnas till riksdagen i höst.

Arbetsgruppens mandatperiod är 17.2.2016–16.2.2018 och arbetsgruppen fortsätter sitt arbete på hösten. Gruppen har som ytterligare uppgift att dra upp riktlinjer för utnyttjande av det nationella spelrummet i den allmänna dataskyddsförordningen och att samordna och bistå i arbetet med att granska speciallagstiftningen.

Ytterligare information:

Begäran om utlåtande av betänkande av arbetsgruppen för genomförande av EU:s allmänna dataskyddsförordning (TATTI) och av arbetsgruppens förslag till regeringens proposition om en ny dataskyddslag (på finska)
Betänkande av arbetsgruppen för genomförande av EU:s allmänna dataskyddsförordning (TATTI) (på finska)
Justitieministeriets meddelande: Arbetsgrupp föreslår ny lag om dataskydd (21.6.)
Pressmeddelande: Arbetsgrupp föreslår att dataombudsmannens byrå utvidgas till dataskyddsmyndighet (21.6.)
Justitieministeriets lagprojekt: Översyn av den nationella lagstiftningen om skydd av personuppgifter