Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa keräämisestä sekä käsittelystä. Henkilötietojen käsittelyn on oltava läpinäkyvää.

Rekisteröityä on informoitava muun muassa

  • tarkoituksista, joihin tietoja käsitellään
  • tietojen käsittelyajoista
  • siitä, mihin tietoja luovutetaan
  • rekisteröidyn oikeuksista.

Käsittelyä koskeva informaatio on annettava tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun informaatio on tarkoitettu erityisesti lapselle.

Informoinnin sisältö ja ajankohta ovat osittain sidoksissa siihen, mistä tiedot on saatu. Jos tietoja kerätään rekisteröidyltä, on käsittelyä koskeva informaatio annettava tietojen keräämisen aikaan. Jos tietoja taas saadaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, informaatio on annettava kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuukauden kuluttua tietojen saamisesta.

Joissakin tilanteissa rekisteröityä ei tarvitse informoida henkilötietojen käsittelystä. Näin on esimerkiksi, jos tiedot on saatu muualta kuin rekisteröidyltä ja tietojen hankinnasta tai luovuttamisesta säädetään nimenomaisesti rekisterinpitäjään sovellettavassa lainsäädännössä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen etujen suojaamiseksi.

Lue lisää:

Kerro käsittelystä rekisteröidylle
Tietosuoja-asetus: artiklat 12, 13 ja 14