Händelser år 2018

Januari

Temat för dataskyddsdagen den 28 januari var förberedelser inför den nya dataskyddslagstiftningen.

Mars

Regeringen överlämnade till riksdagen ett förslag till ny dataskyddslag för att komplettera EU:s allmänna dataskyddsförordning.

April

EU:s dataskyddsmyndigheter inrättade en underarbetsgrupp som behandlar dataskyddet i sociala medier.

Cambridge Analytica -fallet visade att riktad marknadsföring för politiska syften kan utgöra en risk för de grundläggande fri- och rättigheterna och demokratin.

Maj

De nordiska dataskyddsmyndigheterna kom överens om att öka sitt samarbete.

EU:s allmänna dataskyddsförordning började tillämpas. Europeiska dataskyddsstyrelsen inledde sin verksamhet.

Juli

Europeiska unionens domstol gav en dom där det konstaterades att Jehovas vittnen är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av personuppgifter som insamlas vid predikoarbete genom dörrknackning. Läs HFD:s beslut

Dataombudsmannen gav ett utlåtande om finansministeriets förslag till en lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton. Läs sammandrag av utlåtandet

September

Europeiska dataskyddsstyrelsen fastställde gemensamma kriterier för förteckningar över konsekvensbedömningar avseende uppgiftsskydd.

Oktober

Temat för dataskyddsmyndigheternas världskongress var etiska digitala tjänster.

November

Riksdagen antog den nationella dataskyddslagen som kompletterar EU:s dataskyddsförordning och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål.

Befolkningsregistercentralen, Polisstyrelsen, Kommunikationsverket och dataombudsmannens byrå anordnade den största dataskyddsövningen i Europa, med närmare 300 deltagande organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Dataombudsmannens byrå och TIFO, forumet för dataskyddsombud arrangerade ett evenemang om artificiell intelligens och etik.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att dataombudsmannens byrå förfarit lagenligt i ett ärende som EFFI ry anhängiggjort gällande indirekt rätt till insyn i polisens register. Läs HFD:s beslut

December

Dataombudsmannen gav ett utlåtande om en utredning som justitieministeriet låtit göra gällande behovet av ett register över positiva kreditupplysningar och alternativa sätt att förverkliga det. Läs sammandrag av utlåtandet

Datasekretessnämnden avslutade sin verksamhet. Alla uppgifter som grundar sig på dataskyddslagstiftningen koncentreras i fortsättningen till dataombudsmannens byrå.