Har dina dataskyddsrättigheter kränkts?

Dataskyddsrättigheterna hjälper dig att hantera dina egna uppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, var alltid först i kontakt med det företag eller den organisation som behandlar dina personuppgifter, det vill säga den personuppgiftsansvarige. Om den personuppgiftsansvarige har ett dataskyddsombud, kan du framföra din begäran till ombudet.

Den personuppgiftsansvarige ska besvara din begäran utan oskäligt dröjsmål och senast inom en hel kalendermånad. Om den personuppgiftsansvarige inte har för avsikt att tillmötesgå din begäran, ska den motivera sin vägran i sitt svar.

Vad kan dataombudsmannen göra?

Dataombudsmannen kan i vissa fall förordna att den personuppgiftsansvarige tillmötesgår din begäran.

Kontakta dataombudsmannen först då den personuppgiftsansvarige vägrar att tillmötesgå din begäran och det enligt dig inte finns grunder för vägran. Dataskyddsombudsmannen tar i princip inte ställning till fall där den personuppgiftsansvarige inte kontaktats.

Utifrån din begäran prövar dataombudsmannens byrå de nödvändiga åtgärderna. Vi meddelar till dig hur ärendet framskrider och hur det avgörs.

Observera att dataombudsmannen inte verkar som förundersökningsmyndighet. Om du misstänker att du drabbats av ett brott i ärendet (ärekränkning, bedrägeri, olovlig avlyssning eller olovlig observation, spridande av information som kränker privatlivet e.d.), var i första hand i kontakt med den lokala polisen. Dataombudsmannen kan överföra ärendet för behandling av polisen, men det är i allmänhet inte det snabbaste alternativet för dig.

Dataombudsmannen verkar inte som ombud och kan inte till exempel yrka på skadestånd för din räkning. Privaträttsliga anspråk ska framföras hos en domstol.

Dataombudsmannen tar inte ställning till vilken information som är offentlig och vilken som är sekretessbelagd. Om en myndighet förfarit i strid med offentlighetslagen, kan den behöriga tillsynsmyndigheten, beroende på fallet, utgöras av riksdagens justitieombudsman eller statsrådets justitiekansler.

Dataombudsmannen tar ställning till frågor som gäller arbetslivet enbart i den utsträckning som det handlar om behandling av personuppgifter.

Säkerställ att dataombudsmannen kan hjälpa

Svara på följande frågor och du kommer till en sida där du får information om dataombudsmannen möjligheter att hjälpa dig i ditt ärende. Detta test är gjort för att hjälpa dig. Dina svar sparas inte.

Gå till frågorna