Utlåtande om lagförslag om ett nytt övervakningssystem för bank- och betalkonton

Diarienummer 3246/91/2018

Dataombudsmannen gav ett utlåtande om finansministeriets förslag till en lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton. Enligt lagen ska myndigheterna kunna utnyttja ett elektroniskt gränssnitt för informationssökning och ett register som förs av Tullen för att få uppgifter om bank- och betalkonton. Syftet med förslaget är att sätta i kraft Europaparlamentets och rådets direktiv vars mål är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

I lagförslaget hade rätten att få information utökats även till andra uppgifter och systemet skulle ha omfattat andra myndigheter än vad ovan nämnda direktiv förutsätter. Dataombudsmannen konstaterade i sitt utlåtande att iakttagandet av dataskyddsförordningens princip om ändamålsbegränsning ska beaktas vid den fortsatta beredningen av lagen, och att de risker som förorsakas fysiska personers fri- och rättigheter ska bedömas noggrant. Dataombudsmannen framförde i sitt utlåtande även en oro över hur skyddet av personuppgifter ska säkerställas och behörig användning av systemet ska övervakas i praktiken – till exempel vilka som har åtkomst till registrets loggdata. Dessutom yttrade dataombudsmannen att användningen av det nationella handlingsutrymmet ska motiveras och att det ska behövas för att komplettera dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.