Utlåtande om utredning gällande positivt kreditregister

Diarienummer 6339/91/18

Dataombudsmannen gav ett utlåtande om en utredning som justitieministeriet låtit göra gällande behovet av ett register över positiva kreditupplysningar och dess alternativa genomförandesätt. I utredningen föreslogs att ett kreditupplysningssystem ska skapas i Finland i form av ett centraliserat register som förs av den offentliga makten.

Dataombudsmannen konstaterade i utlåtandet att det bakom projektet ligger intressen som gäller hantering av överskuldsättning, ansvarsfull kreditgivning och hantering av makrostabilitet, vars främjande i sig kan anses vara önskvärt. En sådan omfattande behandling av personuppgifter centraliserad till den offentliga förvaltningen begränsar emellertid individens integritetsskydd och de grundläggande rättigheter som verkar bakom det.

Dataombudsmannen konstaterade att för att vara godtagbart ur ett dataskyddsperspektiv ska ett positivt kreditupplysningsregister tillgodose ett allmänt intresse och vara proportionell mot det mål som eftersträvas genom grundandet av registret (dataskyddsförordningen artikel 6.3). I utlåtandet ansåg dataombudsmannen att det ur perspektivet för individens rättigheter är nödvändigt att avvägningen av olika lösningsalternativ inte endast begränsas till olika sätt att ta fram ett positivt kreditupplysningssystem. I praktiken kräver bedömningen projektets proportionalitet en noggrannare helhetsbild och en analys av de instrument som används vid kreditgivning, inklusive exempelvis kreditupplysningsverksamhet som gäller negativa kreditupplysningar.