Hyppää sisältöön

Lakiesitys energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta eduskuntaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2022 14.24
Tiedote
sähkölinja ja kulutuskäyrät

Paljon sähköä käyttävälle teollisuudelle esitetään tukea, jolla korvattaisiin päästökaupasta sähkön hintaan aiheutuvia välillisiä kustannuksia. Hallitus antoi tätä koskevan lakiesityksen 31.3.2022 eduskunnalle. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä 2022.

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea koskevan lain tavoitteena on ehkäistä ns. hiilivuotoriskiä, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. 

Maksettavan tuen suuruus määräytyisi muun muassa päästöoikeuden hinnan ja toiminnanharjoittajan sähkönkulutuksen tai tuotannon perusteella. Myönnetystä tuesta vähintään 50 prosenttia tulee käyttää hiilineutraaliutta edistäviin kehittämistoimiin. Tuki on näin kannustin teollisuudelle etsiä ja toteuttaa hiilineutraaliutta edistäviä ratkaisuja. 

Sähköistämistukea voitaisiin myöntää toiminnanharjoittajille vuosina 2022-2026. Vuoden 2022 lisätalousarvioesityksessä tähän tarkoitukseen esitetään määrärahaksi 87 miljoonaa euroa. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2023-2026 sähköistämistuelle varattaisiin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Tuettavista toimialoista suurin olisi metsäteollisuus, tärkeitä toimialoja ovat myös metalli ja kemia.

Hiilivuodolla tarkoitetaan mahdollista kasvihuonekaasujen maailmanlaajuista kokonaispäästöjen lisääntymistä, kun yritykset siirtävät tai perustavat tuotantoa Euroopan unionin ja sen päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle. 

Päästökauppadirektiivissä hiilivuotoriski on huomioitu kahdella eri tavalla. Päästökaupan suoria kustannuksia korvataan järjestelmään kuuluville toimijoille myöntämällä niille päästöoikeuksia maksutta. Päästökaupasta välillisesti aiheutuvia kustannuksia tulisi direktiivin mukaisesti korvata kansallisesti käyttöönotettavien taloudellisten toimenpiteiden kautta. 

Hallitus sopi syksyn 2020 budjettineuvotteluissa energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen käyttöönotosta. Kevään 2021 puoliväliriihessä hallitus sopi tukeen liittyvistä tarkennuksista. Linjausten mukaan välillisistä kustannuksista korvataan tuen saajille vuosittain 25 prosenttia, kuitenkin siten, ettei tukijärjestelmän vuotuinen kustannus saa ylittää 150 miljoonaa euroa. 

Sähköistämistuki on valmisteltu Euroopan komission päästökaupan valtiontukisuuntaviivojen mukaisena tukena. Uudella lailla kumottaisiin vuonna 2017 annettu laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Tukijärjestelmän käyttöönotto edellyttää, että komissio on hyväksynyt sen.

Tuen käyttöä koskevista säännöistä säädettäisiin sekä laissa että sen pohjalta annettavassa valtioneuvoston asetuksessa energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Anna-Maija Sinnemaa, TEM, p. 029 504 7303
 

Sivun alkuun