Hyppää sisältöön

Työhakemuksen jättäminen

Työhakuprosessiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Julkaisemme tiedot avoimista viroista Valtiolle.fi-palvelussa, joka on pääasiallinen kanava työhakemuksen jättämiselle. Valtiolle.fi-palvelussa keräämme valintaprosessin kannalta olennaisia tietoja, jotka hakija itse antaa hakemuksen jättämisen yhteydessä. Laadimme hakuprosessin päättyessä vertailumuistion, jossa vertaillaan hakijoiden ansioita valtion virkamieslainsäädännön ja työmarkkinalaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Hakemuksen voi myös jättää paperimuodossa kirjaamoomme hakuilmoituksessa mainitulla tavalla.

Mitä tietoja keräämme Valtiolle.fi-palvelun kautta?

 • Henkilön yksilöintitiedot: nimi, osoite, puhelin, sukupuoli, muu mahdollinen yksilöintitieto
 • Henkilön tiedot itsestään: koulutus- ja työkokemustiedot, kielitaito sekä muut työnhakuun ja virantäyttöön liittyvät tarpeelliset tiedot, kuten esimerkiksi tietojärjestelmien käyttöön ja ajo-oikeuteen liittyvät tiedot
 • Mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot

Hakemukset poistuvat Valtiolle.fi-palvelusta 12 kuukautta rekrytointiprosessin päättämisen jälkeen.

Tietosuojavaltuutetun toimistossa rekrytointiprosessiin liittyvien tietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994), arkistolaitoksen määräyksen (AL 16465/07.01.01.03.02/2016) ja viraston arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojavaltuutettua koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi:

 • Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohta
 • Virkamieslaki (750/1994) ja -asetus (971/1994)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja voidaan luovuttaa myös muille EU- tai ETA-alueen valvontaviranomaisille tilanteissa, joissa toimistossamme vireille saatettu asia on käsiteltävä yhteistyössä muiden EU-/ETA-alueen valvontaviranomaisten kanssa.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

 • Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi
 • Pyrimme tällä kuvauksella tietosuojakäytännöistämme antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, emme ole onnistuneet pyrkimyksessämme. Tällöin voit esittää meille käsittelyä koskevia tarkentavia kysymyksiä (ks. yhteystiedot alla).
 • Lisätietoa oikeudesta saada henkilötietojen käsittelyä koskevaa informaatiota

Oikeus saada pääsy tietoihin

 • Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta
 • Lisätietoa oikeudesta saada pääsy tietoihin

Oikeus oikaista tietoja

 • Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot
 • Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu
 • Lisätietoa oikeudesta oikaista tiedot

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

 • Jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä
 • tällöin voimme käsitellä tietojasi vain
  • sinun suostumuksellasi
  • jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
  • yleisen edun vuoksi tai
  • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi
 • jos rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu
 • Lisätietoa oikeudesta käsittelyn rajoittamiseen

Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön tietosuojavaltuutetun toimistoon sähköpostilla ([email protected]) tai postitse (PL 800, 00531 HELSINKI).

Tietosuojavaltuutetun toimistossa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Tietosuojavaltuutetun toimisto ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksistä voi valittaa toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen tietosuojavaltuutetun toimistosta saadun valitusosoituksen mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun toimiston toiminnan lainmukaisuutta valvovat ylimmät laillisuusvalvojat, eli eduskunnan oikeusasiamies sekä oikeuskansleri.

Sivun alkuun