Tietojen täsmällisyys

Käsiteltävien henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja päivitettyjä. Epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on oikaistava tai poistettava viipymättä.

Rekisterinpitäjän tulee varmistua hallussaan olevien tietojen täsmällisyydestä. Tietojen oikeellisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää silloin, kun henkilötietojen perusteella tehdään yksilön kannalta olennaisia päätöksiä. Epätäsmälliset ja virheelliset tiedot voivat vakavalla tavalla vaarantaa rekisteröidyn oikeuksia. Esimerkiksi virheelliset terveydentilaa koskevat tiedot potilasrekisterissä voivat johtaa vääriin hoitotoimenpiteisiin.

Mitä tärkeämpää tiedon täsmällisyys on, sitä enemmän rekisterinpitäjän on tehtävä toimenpiteitä tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Rekisterinpitäjällä on oltava käytössään menetelmiä tiedon täsmällisyyden ja oikeellisuuden säännölliseen arviointiin sekä tarpeellisten päivitysten tekemiseen. Myös rekisteröidyllä on yleensä oikeus arvioida rekisterinpitäjän käyttämiä henkilötietoja ja tarvittaessa esittää oikaisupyyntöjä epätarkkojen tai virheellisten tietojen osalta sekä poistopyyntöjä tarpeettomien tietojen osalta.

Jos rekisterinpitäjä luovuttaa hallussaan olevia henkilötietoja eteenpäin, on vastaanottajista syytä pitää kirjaa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa kaikenlaisista henkilötietojen oikaisuista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu. Ilmoitusvelvollisuudesta on mahdollista poiketa vain silloin, kun se osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietoa henkilötietojen vastaanottajista.

Kun henkilötietoja saadaan toiselta rekisterinpitäjältä, saadun henkilötiedon oheen kirjoitetaan tietolähde. Silloin tieto henkilötiedon virheellisyydestä saadaan tarvittaessa välitettyä myös alkuperäiselle tietolähteelle.

Lue lisää:
Rekisteröidyn oikeudet