Brexit ja henkilötietojen siirrot Isoon-Britanniaan

Jos Iso-Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta, Isosta-Britanniasta tulee välittömästi EU:n ja ETA:n ulkopuolinen kolmas maa. Henkilötietoja voidaan sen jälkeen siirtää Britanniaan laillisesti ainoastaan silloin, kun käytössä on jokin tietosuoja-asetuksen V luvussa säädetyistä siirtoperusteista.

On mahdollista, että Euroopan komissio tekee Iso-Britanniaa koskevan tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, jolloin tietoja olisi mahdollista siirtää sen perusteella. Komission vastaavuuspäätös olisi silloin ensisijainen siirtoperuste. Päätös tietosuojan riittävyydestä vaatii kuitenkin valmistelua ja kolmannen maan oikeusjärjestelmän laajan arvioinnin. Niin kauan kun päätöstä ei ole tehty, siirroissa tulee käyttää tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisia asianmukaisia suojatoimia. Jos myöskään asianmukaiset suojatoimet eivät sovellu siirtoperusteeksi, rajatuissa tapauksissa on mahdollista käyttää myös tietosuoja-asetuksen 49 artiklan mukaisia erityistilanteita koskevia poikkeuksia.

Eurooppa-neuvosto on myöntänyt Britannialle eropäivän lykkäystä 31.1.2020 saakka. Pidennys on joustava niin, että Britannia voi erota EU:sta aiemmin, jos erosopimus tulee aiemmin voimaan. Tällöin ero voi toteutua 1.12.2019 tai 1.1.2020.

Jos organisaatiosi siirtää henkilötietoja Isoon-Britanniaan

  1. Kartoita kaikki henkilötiedot, joita siirrätte Isoon-Britanniaan.
  2. Jos siirrätte henkilötietoja Isoon-Britanniaan myös brexitin jälkeen:
  • Kartoita sopiva tietosuoja-asetuksen V luvun mukainen siirtoperuste.
  • Varmista, että siirtoperuste on käytössä ennen brexitin toteutumista.
  • Päivitä organisaatiosi tietosuojadokumentit tietojen siirron osalta, ja informoi tarvittaessa asiakkaitasi.

Huomioi, että osa siirtoperusteista vaatii pidempää valmistelua ja osa voidaan ottaa käyttöön nopeasti.

Heti käytettävät siirtoperusteet:

Pidempää valmistelua edellyttävät siirtoperusteet:

  • Käytännesäännöt
  • Sertifiointimekanismit
  • Viranomaisten hallinnollisiin järjestelyihin sisällytetyt säännökset

Henkilötietojen siirrot Isosta-Britanniasta EU-/ETA-alueelle

Ison-Britannian hallitus on ilmoittanut, että tietojen vapaa liikkuvuus Isosta-Britanniasta Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueelle on tarkoitus säilyttää. Ison-Britannian hallituksen tarkoituksena on myös tunnustaa Euroopan unionin tekemät tietosuojan riittävyyttä koskevat päätökset, jolloin niitä voitaisiin käyttää tietojen siirrossa Isosta-Britanniasta niihin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin, joiden tietosuoja on Euroopan unionissa katsottu riittäväksi.

Lisätietoja:
Tietojen siirrot kolmansiin maihin komission verkkosivuilla
Tietosuojaneuvoston ohje tiedonsiirrosta sopimuksettoman brexitin tapauksessa