Toimivaltaisen viranomaisen käsittelemien tietojen tarkastaminen

Toimivaltaisen viranomaisen on kerrottava, käsitteleekö se sinua koskevia tietoja.

Voit halutessasi tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja eri viranomaiset käsittelevät.  Näin voit myös varmistaa, että itseäsi koskevat tiedot ovat oikeita.​​​​​​​

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoa seuraavista asioista:

 • käsiteltävät henkilötiedot ja kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot
 • käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
 • käsittelyn kohteena olevat henkilötietoryhmät
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille rekisteröidyn henkilötietoja on luovutettu
 • henkilötietojen säilytysaika, tai jos sitä ei ole määritelty, säilytysajan määrittämiskriteerit

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista.

Näin teet tarkastuspyynnön

Esitä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti suoraan rekisterinpitäjälle. Lisätietoa yhteydenottokanavista saat esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun. Sinun on todistettava henkilöllisyytesi pyynnön yhteydessä.

Kerro pyynnössä
 • mitkä tiedot haluat tarkastaa
 • missä muodossa haluat tiedot
 • nimesi
 • yhteystietosi

Niistä henkilörekistereistä, joiden tarkastusoikeutta ei ole rajoitettu, rekisterinpitäjä antaa tiedot tarkastamista varten.

Ellei rekisterinpitäjä suostu tarkastuspyyntöösi eikä kieltäytymiselle ole mielestäsi perusteita, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Tarkastusoikeuden rajoittaminen

Tarkastusoikeuden rajoittaminen merkitsee sitä, että rekisteröity ei voi itse käyttää tarkastusoikeuttaan.

Oikeuttasi tietojen tarkastamiseen voidaan rajoittaa tai lykätä joko osittain tai kokonaan taikka se voidaan evätä siltä osin kuin se on välttämätöntä
 • rikosten ennalta estämiselle, paljastamiselle, selvittämiselle tai rikoksiin liittyvien syytetoimien taikka rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanolle aiheutuvan haitan välttämiseksi
 • viranomaisen muun tutkinnan, selvityksen tai vastaavan menettelyn turvaamiseksi
 • yleisen turvallisuuden suojelemiseksi
 • kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi
 • muiden henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi

Tarkastusoikeuden käyttäminen tietosuojavaltuutetun välityksellä

Silloinkin kun et voi itse käyttää tarkastusoikeuttasi, tietosuojavaltuutettu voi pyynnöstäsi tarkastaa sinua koskevien tietojen lainmukaisuuden. Sinun tulee esittää pyyntö toimivaltaisille viranomaisille erikseen säädetyillä tavoilla tai tietosuojavaltuutetulle vapaamuotoisella kirjeellä.

Rekisterinpidon lainmukaisuutta tarkastettaessa tietosuojavaltuutettu kiinnittää erityisesti huomiota tietojenkäsittelyn tapaan, käsiteltävien tietojen tarpeellisuuteen ja virheettömyyteen, tietojen tallettamisajankohtaan sekä rekisteröidyn oikeuksien toteutumismahdollisuuteen. Tietosuojavaltuutetulla ei kuitenkaan ole oikeutta paljastaa sinulle annettavassa vastauksessa tarkastuksessa saatuja tietoja, ei siis myöskään sitä, onko rekisterissä ylipäätään sinua koskevia tietoja.

Seuraavien henkilörekisterien ja henkilötietojen tarkastusoikeus on rajoitettu

(Huom. linkit vievät Finlex-palveluun)

Poliisi

Rajavartiolaitos

Tulli

Puolustusvoimat

 • sotilastiedustelurekisteri
 • turvallisuustietorekisteri
 • tilapäiset henkilörekisterit

Rikosseuraamuslaitos

Viranomaisten ohjeita:

​​​​​​​Poliisin ohje poliisin käsittelemien tietojen tarkastamiseen (poliisi.fi)

Rajavartiolaitoksen ohje omien tietojen tarkastamiseen (raja.fi)

Tietoa Puolustusvoimien henkilötietojen käsittelystä (puolustusvoimat.fi)

Rikosseuraamuslaitoksen ohje tietosuojaoikeuksien käytöstä (rikosseuraamus.fi)

Tietoa Tullin henkilötietojen käsittelystä (tulli.fi)