Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on eri tilanteissa?

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksiaan kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Osa rekisteröidyn oikeuksista liittyy vain tiettyihin tietosuoja-asetuksessa annettuihin perusteisiin käsitellä henkilötietoja. Rekisterinpitäjän on perustettava henkilötietojen käsittely johonkin lainmukaiseen käsittelyperusteeseen.

Lue lisää henkilötietojen käsittelyperusteista

Kunkin oikeuden toteuttamisesta voi yksittäistapauksessa kieltäytyä. Kieltäytyminen on mahdollista, jos käsillä on jokin oikeuden kohdalla relevantti kieltäytymisperuste tai oikeuden toteuttamisen edellytykset eivät muutoin täyty. Oikeuksiin voi lisäksi olla säädetty poikkeuksia kysymyksessä olevaa organisaatiota koskevassa erityislainsäädännössä.