Vaikutustenarvioinnin tekeminen

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohje vaikutustenarvioinnin tekemiseen

Tietosuojavaltuutetun toimisto on laatinut ohjeen rekisterinpitäjien tueksi tietosuojan vaikutustenarvioinnin tekemistä varten. Ohjeen rinnalle on laadittu myös yksinkertainen Excel-kirjaamistyökalu, jota voi halutessaan käyttää vaikutustenarvioinnin tekemiseen.

Ohjetta voi soveltuvin osin käyttää myös rikosasioiden tietosuojalain mukaiseen vaikutustenarviointiin. Eroavaisuuksia ja yhtymäkohtia selvennetään ohjeen liitteessä II.