Työelämän tietosuojan lakimuutokset

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 21.9.2017 kolmikantaisen työryhmän selvittämään työelämän tietosuojalainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen välisen suhteen sekä selvityksensä pohjalta ehdotukset lainsäädännön mahdollisista muutostarpeista.

Työryhmä on katsonut, että yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain säännökset ovat pääsääntöisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 9 ja 88 artiklan liikkumavaran puitteissa siltä osin, kuin ne koskevat henkilötietojen käsittelyä. Työryhmä on ehdottanut yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia osittain muutettavaksi.

Yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia koskevasta esitysluonnoksesta saadut lausunnot ja lausuntoyhteenveto on julkaistu TEM:n hankesivustolla.

Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muutosten käsittely eduskunnassa on sidoksissa kansallisen tietosuojalain käsittelyyn ja hyväksymiseen eduskunnassa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännökset työelämän tietosuojasta

Työntekijöiden henkilötietojen käsittely työsuhteen yhteydessä (88 artikla 1. ja 2.)

Jäsenvaltiot voivat antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityiskohtaisempia sääntöjä työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä työsuhteen yhteydessä oikeuksien ja vapauksien suojan varmistamiseksi, erityisesti palvelukseen ottamista tai työsopimuksen täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien lakisääteisten tai työehtosopimukseen perustuvien velvollisuuksien suorittaminen, työn johto, suunnittelu ja organisointi, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus työpaikalla, työterveys ja -turvallisuus, työnantajan tai asiakkaan omaisuuden suoja, sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista käyttöä sekä työsuhteen päättämistä varten.

Näihin sääntöihin on sisällytettävä asianmukaisia ja erityisiä toimenpiteitä rekisteröidyn ihmisarvon, oikeutettujen etujen ja perusoikeuksien suojaamiseksi siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tietojenkäsittelyn läpinäkyvyyteen, henkilötietojen siirtoihin saman konsernin tai yritysryhmän, joka harjoittaa yhteistä taloudellista toimintaa, sisällä ja työpaikalla käytössä oleviin valvontajärjestelmiin.

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely (9 artikla 1. ja 2. b)

Henkilötietojen käsittely, joista ilmenee poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tietoja, on sallittu, silloin kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla, siltä osin kuin se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisessa työehtosopimuksessa, jossa säädetään rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista.