Hyppää sisältöön

Työelämän tietosuojalaki

Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan työelämän tietosuojalakia (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 Finlexissä).

Työelämän tietosuojalakiin tuli muutoksia 1.4.2019 alkaen. Muutokset (347/2019 Finlexissä) ovat pääasiassa pieniä EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta, henkilötietolain kumoamisesta ja rikoslain muutoksesta johtuvia täsmennyksiä. Ne koskevat muun muassa työntekijän terveydentilatietojen säilyttämistä (5 § 4 mom. Finlexissä) ja sitä, milloin työnantaja voi kerätä työntekijän henkilötietoja ilman suostumusta (4 § Finlexissä).

Työelämän tietosuojalain muutostarpeiden selvittäminen jatkuu. Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus selvittää työntekijän luotettavuuden selvittämistä koskevia mahdollisia muutostarpeita.

Työelämän tietosuojalain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa. Lue työsuojeluviranomaisista lisää työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännökset työelämän tietosuojasta

Työntekijöiden henkilötietojen käsittely työsuhteen yhteydessä (88 artikla 1. ja 2.)

Jäsenvaltiot voivat antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityiskohtaisempia sääntöjä työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä työsuhteen yhteydessä oikeuksien ja vapauksien suojan varmistamiseksi, erityisesti palvelukseen ottamista tai työsopimuksen täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien lakisääteisten tai työehtosopimukseen perustuvien velvollisuuksien suorittaminen, työn johto, suunnittelu ja organisointi, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus työpaikalla, työterveys ja -turvallisuus, työnantajan tai asiakkaan omaisuuden suoja, sekä työntekoon liittyvien oikeuksien ja etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista käyttöä sekä työsuhteen päättämistä varten.

Näihin sääntöihin on sisällytettävä asianmukaisia ja erityisiä toimenpiteitä rekisteröidyn ihmisarvon, oikeutettujen etujen ja perusoikeuksien suojaamiseksi siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tietojenkäsittelyn läpinäkyvyyteen, henkilötietojen siirtoihin saman konsernin tai yritysryhmän, joka harjoittaa yhteistä taloudellista toimintaa, sisällä ja työpaikalla käytössä oleviin valvontajärjestelmiin.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 88: henkilötietojen käsittely työsuhteen yhteydessä (EUR-Lex)

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely (9 artikla 1. ja 2. b)

Henkilötietojen käsittely, josta ilmenee poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tietoja, on sallittua silloin, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla, siltä osin kuin se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisessa työehtosopimuksessa, jossa säädetään rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 9: erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely (EUR-Lex)

Lue lisää:
Usein kysyttyä työelämän tietosuojasta

Sivun alkuun