Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja voidaan luovuttaa myös muille EU- tai ETA-alueen valvontaviranomaisille tilanteissa, joissa toimistossamme vireille saatettu asia on käsiteltävä yhteistyössä muiden EU-/ETA-alueen valvontaviranomaisten kanssa.

Asiakirja-aineistot

Tietosuojavaltuutetun toimiston asiakirja-aineistot ovat pääsääntöisesti julkisia. Aineisto voi kuitenkin tapauksesta riippuen olla osittain tai kokonaan salassa pidettävää. Ratkaisu salassapidosta tehdään kunkin asian osalta erikseen.

Julkisuuslain mukaan viranomaisella on velvollisuus tarvittaessa avustaa asiakirjan yksilöinnissä. Tietosuojavaltuutetun toimistossa on asiakaspalvelutila, johon on mahdollista tulla selaamaan rekisteriä päätelaitteella ja yksilöimään pyydettävät asiakirjat sen avulla. Aika asiakaspalvelutilan käyttöön tulee varata etukäteen sähköpostilla osoitteesta [email protected] tai puhelimitse numerosta 029 566 6700.

Mahdollisista asiakirjaluovutuksista voidaan joutua perimään oikeusministeriön asetuksen (1035/2017) ja tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksen (Dnro 2082/09/01) mukainen maksu.

Suoramarkkinointi ja markkinatutkimukset

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.