Rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen tai tilastoinnin yhteydessä

Tietosuoja-asetuksen III luvussa säädetään henkilötietojen käsittelyyn sovellettavista rekisteröidyn oikeuksista. Rekisteröidyn käytettävissä olevat oikeudet määräytyvät sen perusteella, mitä tietosuoja-asetuksen mukaista käsittelyperustetta sovelletaan. Oikeuksien toteuttamisesta voidaan tietyin edellytyksin poiketa tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen tai tilastoinnin yhteydessä joko tietosuoja-asetuksen tai tietosuojalain säännösten perusteella.

Rekisteröidyn oikeuksista on mahdollista poiketa

Lue lisää henkilötietojen käsittelyperusteista

Rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen tietosuojalain 31 §:n perusteella

Tietosuojalain 31 §:n mukaisin edellytyksin voidaan poiketa seuraavista rekisteröidyn oikeuksista:

Jos rekisterinpitäjä käsittelee erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja, on käsittelystä laadittava tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen vaikutustenarviointi tai noudatettava tietosuoja-asetuksen 40 artiklan mukaisia käytännesääntöjä, joissa rekisteröityjen oikeuksista poikkeaminen on otettu asianmukaisesti huomioon.

Rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen tietosuoja-asetuksen 14, 17 ja 21 artiklan perusteella

Tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 kohdan b alakohdan, 17 artiklan 3 kohdan d alakohdan ja 21 artiklan 6 kohdan mukaisin edellytyksin voidaan poiketa seuraavista rekisteröidyn oikeuksista: 

Jos rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta poiketaan ainoastaan tietosuoja-asetuksen 14, 17 ja/tai 21 artiklan perusteella, vaikutustenarviointia ei ole tarpeen laatia ja toimittaa tietosuojalain 31 §:ssä edellytetyllä tavalla. Vaikutustenarviointi voidaan kuitenkin joutua laatimaan tietosuoja-asetuksen 35 artiklan perusteella.

Poikkeaminen rekisteröidyn oikeuksista 14 artiklan perusteella sisältyy viranomaisen luetteloon käsittelytoimista, joiden yhteydessä on tehtävä vaikutustenarviointi. Vaikutustenarviointi on laadittava esimerkiksi silloin, kun tietojen käsittely on laajamittaista.

Rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen tietosuoja-asetuksen 11 artiklan perusteella

Tietosuoja-asetuksen 11 artiklassa säädetään henkilötietojen käsittelystä, joka ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista. Säännöksen mukaisin edellytyksin voidaan poiketa seuraavista rekisteröidyn oikeuksista:

Jotta rekisterinpitäjä voi poiketa oikeuksista, sen on pystyttävä osoittamaan, ettei se pysty tunnistamaan rekisteröityä. Jos rekisteröity antaa oikeuksia käyttääkseen lisätietoja, joiden perusteella hänet voidaan tunnistaa, on rekisteröidyn oikeudet lähtökohtaisesti toteutettava.

Jos rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta poiketaan ainoastaan tietosuoja-asetuksen 11 artiklan perusteella, vaikutustenarviointia ei ole tarpeen laatia ja toimittaa tietosuojalain 31 §:ssä edellytetyllä tavalla. Vaikutustenarviointi voidaan kuitenkin joutua laatimaan tietosuoja-asetuksen 35 artiklan perusteella.

Rekisteröidyn oikeuksia koskeva informointi

Rekisteröidyille on annettava tietoa heidän käytettävissään olevista oikeuksista sekä siitä, miltä osin oikeuksien käyttämistä on rajoitettu. Rekisteröityjen informointia koskevista velvoitteista ei voida poiketa tietosuojalain 31 §:n perusteella. Jos rekisteröityjen informoimisesta poiketaan tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 kohdan b alakohdan perusteella, on informointia koskevat tiedot asetettava julkisesti saataville esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkosivuille.

Lue lisää rekisteröidyn informoinnista

Lue lisää:

​​​​​​​Rekisteröidyn oikeudet tieteellisessä tutkimuksessa

​​​​​​​Tieteellinen tutkimus ja tietosuoja

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tieteellisestä tutkimuksesta