Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa keräämisestä sekä käsittelystä. Henkilötietojen käsittelyn on oltava läpinäkyvää.

Rekisteröidylle on kerrottava muun muassa

 • rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
 • tarkoituksista, joihin tietoja käsitellään
 • tietojen käsittelyperuste
 • tietojen käsittelyajoista
 • siitä, mihin tietoja luovutetaan
 • tieto henkilötietojen siirrosta EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle
 • rekisteröidyn oikeuksista
 • mistä tiedot on saatu silloin, kun ne on saatu muualta kuin rekisteröidyltä itseltään.

Lue kattavammin informointivelvollisuudesta

Informaatio on annettava tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun informaatio on suunnattu lapsille.

Informoinnin toteuttamisaika

 • Kun tietoja kerätään rekisteröidyltä: tietojen keräämisen aikaan.
 • Kun tietoja saadaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään: kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuukauden kuluttua tietojen saamisesta.
 • Kun tietoja, joita käytetään viestintään rekisteröidyn kanssa, saadaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään: viimeistään, kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä ensimmäisen kerran.
 • Kun tietoja, joita on tarkoitus luovuttaa toiselle vastaanottajalle, saadaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään: viimeistään, kun tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.

Voiko informoinnin jättää toteuttamatta?

Informointia ei tarvitse tehdä seuraavissa tilanteissa:

 • Kun rekisteröity on jo saanut kyseessä olevan informaation.
 • Informoimatta jättäminen on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.
 • Kun tiedot on saatu muualta kuin rekisteröidyltä, ja informointi osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi kohtuutonta vaivaa.
  • Erityisesti, kun käsittely tapahtuu yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia, tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, tai kun informoinnin toteuttaminen estäisi käsittelyn tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaisi sitä suuresti.
   • Rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, ainakin tarjoamalla henkilötietojen käsittelyä koskeva informaatio julkisesti saataville.
  • Tietojen hankinnasta tai luovuttamisesta säädetään nimenomaisesti rekisterinpitäjään sovellettavassa lainsäädännössä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen etujen suojaamiseksi.
  • Informoitavia tietoja koskee laissa säädetty vaitiolovelvollisuus.
  • Informointi aiheuttaa olennaista vahinkoa tai haittaa rekisteröidylle, eikä talletettavia tietoja käytetä rekisteröityä koskevaan päätöksentekoon.
   • Rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi, ainakin tarjoamalla henkilötietojen käsittelyä koskeva informaatio kaikkien saataville, ellei tämä vaaranna informointivelvollisuuteen kohdistuvan rajoituksen tarkoitusta.

Lue lisää:
Tietosuoja-asetus: artiklat 12, 13 ja 14 (EUR-Lexin verkkosivuilla)
Tietosuojalaki: pykälä 23 (Finlexin verkkosivuilla)