Storbritanniens kommande utträde ur EU måste också beaktas vid behandlingen av personuppgifter

TSV
18.1.2018 16.25
Nyhet

Europeiska kommissionen har publicerat ett meddelande om de konsekvenser som Brexit har för dataskyddsfrågor. När personuppgifter överförs till Storbritannien efter EU-utträdet ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas.

Personuppgifter får överföras till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast om det berörda landet garanterar ett tillräckligt dataskydd.

Personuppgifter kan också överföras om det är föremål för ett lagstadgat undantag. Undantag för överföring av personuppgifter utanför EU är till exempel ett uttryckligt samtycke av den registrerade eller skydd av vitala intressen. Vid överföring av uppgifter till länder utanför EU kan även modellavtal för dataskydd som fastställts av kommissionen användas.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) skapar nya medel för att säkerställa det dataskydd som överföring av personuppgifter kräver. Kommissionen har inrättat en arbetsgrupp för att främja användningen av medlen.

Förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU pågår fortfarande. Om man i förhandlingarna inte kommer överens om en övergångsperiod, ska EU-lagstiftningen inte tillämpas i Storbritannien från och med den 30 mars 2019 när Storbritannien utträder ur EU.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi