Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvosto tiivistää yhteistyötä strategisissa asioissa

Julkaisuajankohta 25.7.2022 9.32
Tiedote

Euroopan tietosuojaneuvosto alkaa tehdä tiiviimpää yhteistyötä niin sanotuissa strategisesti merkittävissä EU-maiden rajat ylittävissä asioissa. Tietosuojaneuvosto on laatinut kriteerit strategisesti tärkeän tapauksen määrittelylle ja menettelyn tapausten käsittelylle. Lisäksi hanketta varten valittiin ensimmäiset pilottitapaukset.

Tietosuojaneuvosto antoi huhtikuussa Wienissä pidetyn kokouksen yhteydessä julkilausuman, jossa se kertoi kansallisten tietosuojaviranomaisten syventävän yhteistyötä entisestään yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanossa. Julkilausuman mukaan yhteistyötä tiivistetään erityisesti tunnistamalla ja sopimalla strategisesti tärkeistä tapauksista, joiden käsittelyä tietosuojaneuvosto tukee ja priorisoi. 

Strategisesti tärkeät tapaukset ovat ensisijaisesti yhden luukun periaatteen mukaisesti käsiteltäviä asioita, joihin todennäköisesti liittyy suuri riski rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille useissa ETA-maissa. Valvontaviranomaiset voivat ehdottaa käsiteltäviä asioita, ja tietosuojaneuvoston jäsenet päättävät yhdessä, mitkä ehdotuksista katsotaan strategisesti tärkeiksi Euroopan tasolla.

”Strategisia asioita koskevat kriteerit ovat tärkeä osa kokonaisuutta, jolla tehostamme lainvalvontayhteistyötä. Euroopan tietosuojavaltuutetun konferenssissa keskusteltiin useista skenaarioista nykyisten puutteiden korjaamiseksi, ja haluamme hyödyntää Wienissä saavutettua vauhtia menettelysäännösten yhdenmukaistamisessa ja yhteistyön tiivistämisessä. Tämä auttaa valvontaviranomaisia panemaan yleisen tietosuoja-asetuksen tehokkaammin täytäntöön ja viime kädessä kannustaa yksilöitä käyttämään tietosuojaoikeuksiaan,” tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek sanoo.

Strategisesti merkittävän asian tulee täyttää yksi tai useampi seuraavista kriteereistä:

  • rakenteellinen tai toistuva ongelma useissa jäsenvaltioissa, erityisesti jos se koskee yleistä oikeudellista ongelmaa tietosuoja-asetuksen tulkinnassa, soveltamisessa tai täytäntöönpanossa,
  • asia, joka koskee suurta määrää rekisteröityjä useissa jäsenvaltioissa,
  • asia, johon liittyy suuri määrä valituksia useissa jäsenvaltioissa,
  • asia, joka liittyy tietosuojan ja muiden oikeudellisten alojen yhtymäkohtiin,
  • asia, joka koskee Euroopan tietosuojaneuvoston strategian soveltamisalaan kuuluvaa perustavanlaatuista kysymystä,
  • tai asia, jossa yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella voidaan olettaa olevan suuri riski, kuten erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittely, haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä koskevien tietojen käsittely ja tilanteet, joissa tarvitaan tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.

Laadittujen kriteerien perusteella tietosuojaneuvosto sopi kolmesta pilottitapauksesta hankkeen käynnistämiseksi.

Lisätietoja:

Tiedote tietosuojaneuvoston verkkosivuilla: EDPB moves ahead with closer cooperation on strategic cases (14.7.2022)

Tietosuojaviranomaisten julkilausuma 28.4.2022 tietosuojaneuvoston verkkosivuilla: Statement on enforcement cooperation (pdf)

Tietosuojaneuvoston esite yhden luukun periaatteesta (pdf)

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton EU:n elin, joka koostuu EU:n kansallisista valvontaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista. Myös ETA-maat Islanti, Norja ja Liechtenstein ovat tietosuojaneuvoston jäseniä. Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta.

Sivun alkuun