Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnon aiheena ohjeet verkkoon liitettyjen ajoneuvojen tietosuojasta ja videolaitteiden välityksellä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

Julkaisuajankohta 31.1.2020 14.36
Tiedote

Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuivat Euroopan tietosuojaneuvoston täysistuntoon 28.−29. tammikuuta. Täysistunnossa hyväksyttiin uusia tietosuoja-asetuksen soveltamisohjeita verkkoon liitetyistä ajoneuvoista ja videolaitteista. Istunnon muita aiheita olivat käytännesääntöjen valvontaelinten ja sertifiointielinten akkreditointivaatimukset, epäoikeudenmukaiset algoritmit sekä kyberrikollisuus.

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi ohjeluonnoksen verkkoon liitetyistä ajoneuvoista. Kun ajoneuvojen verkottuminen lisääntyy, kuljettajista ja matkustajista tuotetun datan määrä kasvaa nopeasti. Tietosuojaneuvoston ohje keskittyy henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun rekisteröidyt käyttävät verkkoon liitettyjä ajoneuvoja muuhun kuin ammattimaiseen käyttöön. Ohje koskee ajoneuvon käsittelemiä henkilötietoja ja tietoja, joita ajoneuvo välittää verkkoon liitettynä laitteena. Ohjeesta järjestetään julkinen kuuleminen.

Tietosuojaneuvosto hyväksyi henkilötietojen käsittelyä videolaitteiden välityksellä koskevan ohjeen lopullisen version julkisen kuulemisen jälkeen. Ohjeilla pyritään selventämään, miten yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn videolaitteita käytettäessä. Tavoitteena on varmistaa yleisen tietosuoja-asetuksen johdonmukainen soveltaminen. Tietosuojaneuvoston suuntaviivat kattavat sekä perinteiset että älykkäät videolaitteet. Ohjeessa käsitellään muun muassa käsittelyn laillisuutta, mukaan lukien erityisten tietoryhmien käsittely, kotitaloutta koskevan poikkeuksen sovellettavuutta ja videomateriaalin luovuttamista kolmansille osapuolille. Ohjeeseen tehtiin useita muutoksia julkisen kuulemisen jälkeen.

Lausunnot käytännesääntöjen valvontaelinten ja sertifiointielinten akkreditointivaatimuksista sekä yritystä koskevista sitovista säännöistä

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausuntonsa Belgian, Espanjan ja Ranskan valvontaviranomaisten toimittamista käytännesääntöjen valvontaelinten akkreditointivaatimuksista. Lausunnoilla pyritään varmistamaan, että valvontaviranomaisten kriteerit ovat johdonmukaisia ja niitä sovelletaan asianmukaisesti.

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausunnon sertifiointielinten akkreditointivaatimusten luonnoksista Yhdistyneen kuningaskunnan ja Luxemburgin valvontaviranomaisille. Nämä ovat ensimmäiset tietosuojaneuvoston antamat lausunnot sertifiointielinten akkreditointivaatimuksista. Niillä pyritään luomaan johdonmukainen ja yhdenmukainen lähestymistapa vaatimuksiin, joita valvontaviranomaiset ja kansalliset akkreditointielimet soveltavat sertifiointielimiä akkreditoidessaan.

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausunnon myös Espanjan valvontaviranomaisen toimittamasta päätösluonnoksesta, joka koskee Fujikura Automotive Europe Groupin yritystä koskevia sitovia sääntöjä (BCR).

Kirje epäoikeudenmukaisista algoritmeista

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi kirjeen vastauksena Euroopan parlamentin jäsenen Sophie in ’t Veldin pyyntöön, joka koski epäoikeudenmukaisten algoritmien käyttöä. Kirjeessä analysoidaan algoritmien käytön asettamia haasteita, luodaan katsaus asiaa koskeviin yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiin ja näitä kysymyksiä käsitteleviin ohjeisiin sekä kuvaillaan valvontaviranomaisten jo tekemää työtä.

Kirje Euroopan neuvostolle kyberrikollisuutta koskevasta sopimuksesta

Euroopan tietosuojaneuvoston annettua panoksensa neuvotteluihin tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston sopimuksen (Budapestin sopimus) toisesta lisäpöytäkirjasta, useat tietosuojaneuvoston jäsenet osallistuivat aktiivisesti Euroopan neuvoston kyberrikollisuutta käsittelevän komitean (T-CY) konferenssiin. Tietosuojaneuvosto hyväksyi konferenssin seurantakirjeen, jossa korostettiin tarvetta sisällyttää vahvat tietosuojatakeet sopimuksen tulevaan lisäpöytäkirjaan ja varmistaa sen johdonmukaisuus yleissopimuksen 108 sekä EU:n perussopimusten ja perusoikeuskirjan kanssa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Anna Hänninen, puh. 029 5666 796, anna.e.hanninen(at)om.fi

Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivut

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton EU:n elin, joka koostuu EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista. Myös ETA-maat Islanti, Norja ja Liechtenstein ovat tietosuojaneuvoston jäseniä. Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta.

Sivun alkuun