Hyppää sisältöön

Komission vakiolausekeluonnokset ja sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusta koskeva lausunto Euroopan tietosuojaneuvoston käsittelyssä

Julkaisuajankohta 2.12.2020 9.28
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto käsitteli 19. marraskuuta täysistunnossaan Euroopan komission ehdotuksia kahdesta vakiolausekekokonaisuudesta. Vakiolausekkeet koskevat rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden välisiä sopimuksia sekä tiedonsiirtoja kolmansiin maihin. Lisäksi tietosuojaneuvosto antoi lausunnon valmisteilla olevasta sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta eli niin sanotusta ePrivacy-asetuksesta ja tietosuojaviranomaisten tulevasta roolista. Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen on tarkoitus korvata vuodesta 2002 voimassa ollut sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi.

Komissio esitteli ehdotuksensa uusista vakiolausekkeista

Rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden vakiolausekkeiden luonnokset ovat täysin uusia. Vakiolausekkeilla on EU:n laajuinen vaikutus, ja niiden tarkoituksena on varmistaa rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden välisten käsittelysopimusten yhdenmukaistaminen ja oikeusvarmuus kaikkialla EU:ssa.

Uudet henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevat vakiolausekkeet korvaavat nykyiset kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevat vakiolausekkeet. Komission vakiolausekkeet ovat yksi tietosuoja-asetuksen V luvussa määritellyistä siirtovälineistä. Vakiolausekkeita oli päivitettävä, jotta ne vastaisivat paremmin yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia sekä EU:n tuomioistuimen Schrems II -päätöstä. Jos vakiolausekkeisiin tai muihin siirtovälineisiin sisältyvät suojatoimet eivät ole riittäviä, tietojen viejien voi olla mahdollista ottaa käyttöön täydentäviä suojatoimia.

Päivittämisen myötä vakiolausekkeissa otetaan paremmin huomioon sellaiset uudet ja monitasoiset käsittelytoimet, joihin osallistuu useita tietojen tuojia ja viejiä. Komissio on pyytänyt EDPB:ltä ja Euroopan tietosuojavaltuutetulta yhteistä lausuntoa molempien vakiolausekekokonaisuuksien luonnoksista.

Vakiolausekeluonnokset Euroopan komission verkkosivuilla:

Julkista kuulemista täydentäviä suojatoimia koskevista suosituksista pidennetään

Tietosuojaneuvosto päätti pidentää julkisen kuulemisen määräaikaa suosituksista, jotka koskevat siirtovälineitä täydentäviä toimenpiteitä. Määräaikaa pidennettiin marraskuun 30. päivästä 21. joulukuuta 2020 saakka. Suositukset linjaavat täydentäviä toimenpiteitä, joilla kansainvälisissä tiedonsiirroissa varmistetaan ETA-alueen henkilötietojen suojan tason noudattaminen olennaisilta osin. 

Suositukset ja julkinen kuuleminen EDPB:n verkkosivuilla: Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data

Tietosuojaneuvostolta lausunto valmisteilla olevasta sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta

Tietosuojaneuvosto antoi lausunnon yhä neuvoteltavana olevasta sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta sekä valvontaviranomaisten ja tietosuojaneuvoston tulevasta roolista sen yhteydessä.

Lausunnossaan tietosuojaneuvosto otti kantaa eräisiin komission ehdotukseen esitettyihin muutoksiin.  Tietosuojaneuvosto esitti huolensa ehdotuksista, jotka johtaisivat valvonnan hajanaisuuteen, menettelyjen monimutkaisuuteen sekä johdonmukaisuuden ja oikeusvarmuuden puutteeseen yksityishenkilöiden ja yritysten kannalta.

Tietosuojaneuvosto korostaa, että monet tulevan sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen säännökset koskevat henkilötietojen käsittelyä ja ovat tiiviisti sidoksissa moniin yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiin.

Molempien sääntökokonaisuuksien johdonmukainen tulkinta ja toimeenpano henkilötietojen suojan osalta toteutuisi näin ollen tehokkaimmin, jos sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen ja yleisen tietosuoja-asetuksen kyseisten osien toimeenpano annettaisiin saman valvontaviranomaisen tehtäväksi. Tietosuojaneuvosto korosti myös, että uusi asetus on hyväksyttävä mahdollisimman pian.

”Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen mukaisten henkilötietojen käsittelytoimien valvonta olisi annettava samojen kansallisten viranomaisten tehtäväksi, jotka vastaavat yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta. Näin varmistetaan tietosuojan korkea taso, taataan tasapuoliset toimintaedellytykset ja varmistetaan sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelyä koskevien osien yhdenmukainen tulkinta ja toimeenpano kaikkialla EU:ssa”, tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek totesi.

Tietosuojaneuvosto lisäsi, että tämä lausunto ei vaikuta tietosuojaneuvoston aiempiin kantoihin ja toisti, että tulevan sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen ei pitäisi missään olosuhteissa alentaa nykyisen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin tarjoaman suojan tasoa. Tulevan asetuksen pitäisi täydentää yleistä tietosuoja-asetusta antamalla vahvat lisätakeet kaikentyyppisen sähköisen viestinnän luottamuksellisuudesta ja suojasta.

Euroopan tietosuojaneuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto EDPB:n verkkosivuilla: Statement on the ePrivacy Regulation and the future role of Supervisory Authorities and the EDPB

Lisätietoja:

Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla: European Data Protection Board - 42nd Plenary session: Presentation of two new sets of SCCs & EDPB adopts statement on ePrivacy Regulation (20.11.2020)

Sivun alkuun