Brexit och överföring av personuppgifter till Storbritannien

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft den 1 februari 2020. Europeiska kommissionen och Storbritannien nådde den 24 december 2020 en överenskommelse om sitt kommande förhållande. Efter att övergångsperioden för utträdet gick ut i slutet av år 2020 förlorade Storbritannien alla rättigheter och skyldigheter som medlemsstat.

EU och Storbritannien har i sitt handels- och samarbetsavtal kommit överens om en tilläggstid ända till slutet av juni 2021 under vilken överföring av personuppgifter till Storbritannien kan pågå under samma förutsättningar som under övergångsperioden och före den. 

Detta innebär att personuppgifter kan överföras till Storbritannien på samma grunder som inom EU fram till slutet av tilläggstiden. Personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden behöver inte tillämpa de särskilda skyddsmekanismer som föreskrivs i kapitel V i dataskyddsförordningen förrän tilläggstiden för överföring av personuppgifter har gått ut.

Tilläggstiden på fyra månader kan förlängas med ytterligare två månader, om inte någondera parten motsätter sig en förlängning av tilläggstiden.

Överföring av personuppgifter till Storbritannien efter övergångsperiodens utgång

Europeiska kommissionen kan göra två beslut om adekvat skyddsnivå som gäller Storbritannien enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning. Då skulle kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå vara den primära överföringsgrunden. Vi informerar om eventuella likvärdighetsbeslut på vår webbplats.

Om inga likvärdighetsbeslut fattas eller om skyddsnivån för personuppgifter inte konstateras vara adekvat, kan personuppgifter efter att tilläggstiden gått ut lagligt överföras till Storbritannien endast när någon av de överföringsgrunder som nämns i kapitel V i dataskyddsförordningen används.

Europeiska dataskyddsstyrelsens anvisningar för överföring av personuppgifter till Storbritannien efter övergångsperioden

Mer information:
Information om brexit på statsrådets kanslis webbplats

Information om överföring av uppgifter till tredjeländer på kommissionens webbplats (på engelska)

Utkast till handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska)

Svar på vanliga frågor om handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska)