Rätten att få information om behandlingen av personuppgifter

En registrerad har rätt att få information om insamling och behandling av hans eller hennes personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter ska vara transparent.

En registrerad ska informeras om bland annat

  • de syften för vilka uppgifter behandlas
  • behandlingstiderna för uppgifterna
  • vart uppgifter lämnas ut
  • den registrerades rättigheter.

Informationen om behandlingen ska ges i en koncis, transparent, begriplig och tillgänglig form på ett tydligt och enkelt språk. Detta är viktigt i synnerhet då informationen är avsedd för barn.

Informationens innehåll och tidpunkt är delvis bunden till varifrån uppgifterna fåtts. Om uppgifter samlas in av en registrerad, ska informationen om behandlingen ges under den tid uppgifter samlas in. Om uppgifter däremot fås av den registrerade själv, ska informationen ges inom en rimlig tid, senast inom en månad från det att uppgifterna fåtts.

I vissa situationer är det inte nödvändigt att informera den registrerade om behandlingen av personuppgifter. Detta är till exempel fallet om uppgifterna fåtts någon annanstans ifrån än från den registrerade och det finns uttryckliga bestämmelser om inhämtande och utlämnande av uppgifter i den lagstiftning som ska tillämpas på den personuppgiftsansvarige och behöriga åtgärder för att skydda berättigade intressen hos den registrerades fastställts i denna.

Läs mer:

Berätta om behandlingen för den registrerade
Dataskyddsförordningen: artiklarna 12, 13 och 14