Undantag från den registrerades rättigheter i samband med vetenskaplig eller historisk forskning eller statistikföring

​​​​​​​Bestämmelser om den registrerades rättigheter som tillämpas på behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningens kapitel III. Rättigheter som den registrerade har till sitt förfogande fastställs enligt den grund som personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen. Under vissa förutsättningar kan undantag från dessa rättigheter göras i samband med vetenskaplig eller historisk forskning eller statistikföring med stöd av bestämmelserna i dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.

Undantag från den registrerades rättigheter kan göras

  • med stöd av i 31 § i dataskyddslagen
  • med stöd av artiklarna 14, 17 och 21 i dataskyddsförordningen
  • med stöd av artikel 11 i dataskyddsförordningen

Läs mer om grunderna för behandling av personuppgifter

Undantag från den registrerades rättigheter med stöd av 31 § i dataskyddslagen

Under förutsättningarna enligt 31 § i dataskyddslagen kan undantag göras från den registrerades följande rättigheter:

Vid behandling av särskilda personuppgifter eller personuppgifter som gäller domar i brottmål eller förseelser ska den personuppgiftsansvarige utföra en konsekvensbedömning enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen eller iaktta uppförandekoder enligt artikel 40 i dataskyddsförordningen där undantaget från den registrerades rättigheter har adekvat beaktats.

Undantag från den registrerades rättigheter med stöd av artiklarna 14, 17 och 21 i dataskyddsförordningen

Under förutsättningar i enlighet med artikel 14 punkt 5 b, artikel 17 punkt 3 d och artikel 21 punkt 6 kan undantag göras från den registrerades följande rättigheter: 

Om undantag från den registrerades rättigheter görs enbart med stöd av artiklarna 14, 17 och/eller 21 i dataskyddsförordningen, behöver man inte upprätta och lämna in en konsekvensbedömning på det sätt som förutsätts i 31 § i dataskyddslagen. Man kan dock behöva upprätta en konsekvensbedömning med stöd av artikel 35 i dataskyddsförordningen.

Undantag från den registrerades rättigheter med stöd av artikel 14 ingår i myndighetens förteckning över behandlingsåtgärder som omfattas av kravet på en konsekvensbedömning. En konsekvensbedömning ska upprättas till exempel när personuppgifter behandlas i stor omfattning.

Undantag från den registrerades rättigheter med stöd av artikel 11 i dataskyddsförordningen

Artikel 11 i dataskyddsförordningen föreskriver om personuppgiftsbehandling som inte kräver identifieringar. Under de förutsättningar som fastställs i bestämmelsen kan undantag göras från den registrerades följande rättigheter:

För att den registeransvarige ska kunna göra ett undantag från rättigheterna ska hen kunna visa att hen inte är i stånd att identifiera den registrerade. Om den registrerade för utövande av sina rättigheter tillhandahåller ytterligare information som gör identifieringen möjlig, ska den registrerades rättigheter i regel tillgodoses.

Om undantag från den registrerades rättigheter görs enbart med stöd av artikel 11 i dataskyddsförordningen, behöver man inte upprätta och lämna in en konsekvensbedömning på det sätt som förutsätts i 31 § i dataskyddslagen. Man kan dock behöva upprätta en konsekvensbedömning med stöd av artikel 35 i dataskyddsförordningen.

Information om den registrerades rättigheter

De registrerade ska informeras om de rättigheter som de har till sitt förfogande samt till vilka delar utövandet av rättigheterna har begränsats. Undantag från förpliktelserna att informera de registrerade kan inte göras med stöd av 31 § i dataskyddslagen. Om undantag från förpliktelserna att informera de registrerade görs med stöd av artikel 14 punkt 5 b, ska informationen on informeringen göras allmänt tillgänglig, till exempel på den registeransvariges webbplats.

Läs mer om information till de registrerade

Mer information:

Den registrerades rättigheter i vetenskaplig forskning

Vetenskaplig forskning och dataskydd

Vanliga frågor om vetenskaplig forskning