Undantag från den registrerades rättigheter i samband med vetenskaplig eller historisk forskning eller statistikföring

Utgångspunkten är att en registrerad vid vetenskaplig och historisk forskning har tillgång till rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Enligt 31 § i dataskyddslagen får undantag vid behov göras från den registrerades rätt till tillgång till uppgifter, rättelse av uppgifter, begränsning av behandlingen av uppgifter och rätten till invändning, under förutsättning att

 1. behandlingen av uppgifterna grundar sig på en ändamålsenlig forskningsplan,
 2. det finns en ansvarig person eller en grupp som ansvarar för forskningen, och
 3. personuppgifterna används och lämnas ut endast för historisk eller vetenskaplig forskning eller ett annat förenligt ändamål och verksamheten också i övrigt bedrivs så att uppgifter om bestämda personer inte röjs för utomstående.

Nödvändigheten av att göra undantag ska prövas från fall till fall. Ett undantag från den registrerades rättigheter är möjligt enbart i den utsträckning som

 1. sådana rättigheter sannolikt förhindrar uppnåendet av dessa särskilda ändamål eller försvårar det i hög grad och
 2. sådana undantag behövs för att uppfylla dessa ändamål.

Den personuppgiftsansvarige ska från fall till fall pröva om det är nödvändigt att göra undantag och om motiverade grunder föreligger för detta. Enbart tillgodoseende av skyddsåtgärder berättigar följaktligen inte till undantag från den registrerades rättigheter.

Vid behandling av särskilda personuppgifter eller personuppgifter som gäller domar i brottmål eller förseelser, ska den personuppgiftsansvarige, utöver uppfyllandet av ovan nämnda krav, utföra en konsekvensbedömning gällande dataskyddet enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen, vilken ska delges i skriftlig form till dataombudsmannen innan behandlingen inleds. Om man inte avser avvika från den registrerades rättigheter, är det inte nödvändigt att överlämna en konsekvensbedömning till dataombudsmannen.

Ett undantag är möjligt också då den personuppgiftsansvarige iakttar uppförandekoder enligt artikel 40 i dataskyddsförordningen, vilka på behörigt sätt beaktar ovan avsedda undantag från den registrerades rättigheter.

Uppgifter som ska lämnas in till dataombudsmannen

Om du avser avvika från den registrerades rättigheter och särskilda personuppgifter eller personuppgifter som gäller domar i brottmål och förseelser behandlas vid vetenskaplig eller historisk forskning, ska du överlämna följande uppgifter till dataombudsmannen:

 1. Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter
 2. Forskningsprojektets namn
 3. Grunden för behandlingen av personuppgifter (Dataskyddsförordningen art. 6 och art. 9, Dataskyddslagen 4 § och 6 §)
 4. En beskrivning av hur tillgodoseende av ovan nämnda rättigheter för den registrerade sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av ändamålet med den vetenskapliga eller historiska forskningen eller statistikföringen.
 5. En beskrivning av varför undantagen är nödvändiga för att uppnå ändamålet med den vetenskapliga eller historiska forskningen eller statistikföringen.
 6. Konsekvensbedömningen som bifogad fil.

Överlämna uppgifterna till dataombudsmannens byrå per e-post genom att använda justitieministeriets tjänst för skyddade e-post (på justitieministeriets webbplats). Rubricera meddelandet till exempel enligt följande:
Undantag från den registrerades rättigheter (dataskyddslagen 31 §) – organisationens namn

Anvisningar för sändning av skyddad e-post (pdf)