Kontrollera uppgifter som den behöriga myndigheten behandlar

Den behöriga myndigheten är skyldig att informera dig om den behandlar information om dig.

Du har om du så vill möjlighet att granska vilka personuppgifter som gäller dig olika personuppgiftsansvariga behandlar.  På detta sätt kan du säkerställa att uppgifterna om dig är korrekta.

Du har rätt att få information av den personuppgiftsansvarige om följande omständigheter:

 • de personuppgifter som behandlas och all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer
 • ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen
 • de kategorier av personuppgifter som är föremål för behandlingen
 • de mottagare eller grupper av mottagare till vilka personuppgifter om den registrerade lämnats ut
 • den period under vilken personuppgifterna kommer att bevaras eller, om den inte har fastställts, kriterierna för att fastställa denna period

Du har dessutom rätt att yrka på att de personuppgifter som rör dig rättas eller utplånas eller att behandlingen av dem begränsas.

Så här ber du om att få kontrollera uppgifterna

Framför begäran personligen direkt hos den personuppgiftsansvarige. Du får närmare information om rätt kontaktkanal till exempel på den personuppgiftsansvariges webbplats eller genom kontakta den personuppgiftsansvariges kundtjänst. Du ska bestyrka din identitet i när du ber att få kontrollera uppgifterna.

Ange följande i begäran

 • vilka uppgifter du vill granska
 • i vilket format du vill ha uppgifterna
 • ditt namn
 • dina kontaktuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ger ut informationen för kontroll ur de register där rätten att kontrollera uppgifterna inte är begränsad.

Om en personuppgiftsansvarig inte går med på att tillmötesgå din begäran och du anser att grunder inte föreligger för vägran, kan du kontakta dataombudsmannen.

Inskränkningar i rätten till insyn

Begränsning av insynsrätten betyder att den registrerade inte själv kan utöva sin rätt till insyn.

Din rätt till insyn kan helt eller delvis skjutas upp, begränsas eller vägras till den del det är nödvändigt för att

 • undvika menlig inverkan på förebyggande, avslöjande, utredning av brott eller på åtgärder som avser åtal för brott eller på verkställighet av straffrättsliga påföljder
 • trygga andra undersökningar, utredningar eller motsvarande förfaranden hos myndigheter
 • skydda den allmänna säkerheten
 • skydda den nationella säkerheten
 • skydda andra personers rättigheter

Utövande av rätten till insyn via dataombudsmannen

Även då den registrerade inte kan utöva sin rätt till insyn, kan dataombudsmannen på den registrerades begäran kontrollera lagenligheten i personuppgifterna om den registrerade. En sådan begäran ska presenteras för den behöriga myndigheten enligt separat fastställda förfaranden eller som ett formfritt brev till dataombudsmannen.

Vid kontroll av att den personuppgiftsansvarige har följt lagen fäster dataombudsmannen särskild uppmärksamhet vid databehandlingsmetoden, om de behandlade uppgifterna är nödvändiga och felfria, tidpunkten för sparandet av uppgifterna samt möjligheten att den registrerades rättigheter förverkligas. De uppgifter som har framkommit vid granskningen lämnas dock inte ut till den registrerade, inte heller information om att det överhuvudtaget finns uppgifter om den som har yrkat på kontrollen i registret.

Rätten att kontrollera personuppgifterna har begränsats i följande personuppgiftsregister

(Obs. Länkarna leder till Finlex)

Polisen

Gränsbevakningsväsendet

Tullen

Försvarsmakten

 • registret för militär underrättelseverksamhet
 • säkerhetsdataregistret
 • tillfälliga personuppgiftsregister

Brottspåföljdsmyndigheten