Uppgifternas korrekthet

De personuppgifter som ska behandlas ska vara exakta och uppdaterade. Inexakta och felaktiga personuppgifter ska rättas eller raderas utan dröjsmål.

En personuppgiftsansvarig ska säkerställa att de uppgifter som den innehar är exakta. Det är särskilt viktigt att säkerställa att uppgifterna är korrekta då beslut som är väsentliga för en enskild person fattas utifrån personuppgifter. Inexakta och felaktiga uppgifter kan på allvarligt sätt äventyra den registrerades rättigheter. Till exempel felaktiga hälsouppgifter i ett patientregister kan leda till felaktiga vårdåtgärder.

Ju viktigare att en uppgift är exakt, desto mer ska den personuppgiftsansvarige göra för att säkerställa att uppgiften är korrekt. Den personuppgiftsansvarige ska till sitt förfogande ha metoder för regelbunden bedömning av att uppgiften är exakt och korrekt och för att göra nödvändiga uppdateringar. Också den registrerade har i allmänhet rätt att bedöma de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige använt och vid behov göra en begäran om korrigering av inexakta eller felaktiga uppgifter samt en begäran om radering av onödiga uppgifter.

Om en personuppgiftsansvarig vidareöverlåter personuppgifter i dess besittning, finns det skäl att föra bok över mottagarna. Den personuppgiftsansvarige har en skyldighet att underrätta varje mottagare av personuppgifter om korrigering av personuppgifter. Det är möjligt att avvika från anmälningsskyldigheten enbart då detta visar sig vara omöjligt eller då detta kräver oproportionell ansträngning. Den registrerade har också rätt att begära information om mottagarna av personuppgifter.

När personuppgifter fås av en annan personuppgiftsansvarig, antecknas informationskällan vid sidan om personuppgiften. I så fall kan information om fel i personuppgifter vid behov förmedlas också till den ursprungliga informationskällan.

Läs mer:
Den registrerades rättigheter