Hoppa till innehåll

Inlämnande av arbetsansökan

Behandling av personuppgifter i anslutning till arbetsansökningsprocessen

Vi publicerar uppgifter om lediganslagna tjänster i Valtiolle.fi-tjänsten, som är den huvudsakliga kanalen för att lämna in arbetsansökningar. I Valtiolle.fi-tjänsten samlar vi in uppgifter som är väsentliga för valprocessen, vilka sökanden själv lämnar in i samband med inlämnandet av ansökan. Vid slutet av ansökningsprocessen utarbetar vi en jämförelsepromemoria, med en jämförelse av sökandenas meriter i enlighet med statstjänstemannalagen och arbetsmarknadsverkets anvisningar.

Ansökan kan också lämnas in i pappersform till vårt registratorskontor på det sätt som nämnts i sökannonsen.

Vilka uppgifter samlar vi in vid tjänsten Valtiolle.fi?

 • Specifikationsuppgifter om personen: namn, adress, telefonnummer, kön, annan eventuell specifikationsuppgift
 • Personens uppgifter om sig själv: utbildnings- och arbetserfarenhetsuppgifter, språkkunskaper och andra uppgifter som är nödvändiga för jobbsökningen och tillsättandet av tjänsten, såsom till exempel uppgifter om användning av informationssystem och körrätt.
 • Kontaktuppgifter för eventuella referenspersoner

Ansökningar avlägsnas från Valtiolle.fi-tjänsten 12 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats.

Förvaringstiderna för personuppgifter som anknyter till rekryteringsprocesser vid dataombudsmannens byrå fastställs enligt arkivlagen (831/1994), arkivverkets föreskrift (AL 16465/07.01.01.03.02/2016) och ämbetsverkets arkivbildningsplan.

Vår behandling grundar sig på

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade plikten för dataombudsmannen:

 • artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
 • Tjänstemannalagen (750/1994) och -förordningen (971/1994)
 • Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004)

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut regelmässigt.

I enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämnas uppgifter ut till dem som framför en begäran om uppgifter. Uppgifterna och handlingarna är offentliga, om de inte uttryckligen föreskrivits som sekretessbelagda genom lag.

Personuppgifter kan lämnas ut också till andra dataskyddsmyndigheter inom EU eller EEA, om vi måste handla ärenden i samarbete med andra dataskyddsmyndigheter inom EU/EEA.

Uppgifter utlämnas inte för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar, såvida detta inte särskilt föreskrivs.

Dina dataskyddsrättigheter i anknytning till behandlingen av personuppgifter

Rätten att få information om behandlingen av personuppgifter

 • Du har rätt att få veta för vilka syften och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter.
 • Med denna beskrivning av vår dataskyddspraxis strävar vi efter att ge en heltäckande bild av behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet. Om någon del av vår behandling av personuppgifter fortfarande är oklar, har vi inte lyckats uppnå vårt mål. I så fall kan du ställa närmare frågor om behandlingen till oss (se kontaktuppgifterna nedan).
 • Närmare information om rätten att få information om behandlingen av personuppgifter.

Rätten till tillgång till uppgifter

Rätten till korrigering av uppgifter

 • Om de uppgifter som gäller dig och som vi behandlar är felaktiga, kan du begära att vi rättar dem.
 • Om vi rättar uppgifter på din begäran, är vi skyldiga att i mån av möjlighet ge information om korrigeringen till alla till vilka uppgifter tidigare lämnats ut.
 • Närmare uppgifter om rätten att korrigera uppgifter.

Rätten att begränsa behandlingen

 • Om du anser att de uppgifter om dig vilka vi behandlat är felaktiga, om de behandlas i strid med lagen eller om du gjort en invändning mot behandlingen av dina uppgifter, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.
 • I så fall kan vi behandla dina uppgifter enbart
  • med ett samtycke av dig
  • om vi behöver uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk
  • på grund av ett allmänt intresse, eller
  • för att skydda en annan persons rättigheter.
 • Om vi begränsar behandlingen av uppgifter på din begäran, är vi skyldiga att i mån av möjlighet ge information om begränsningen till alla till vilka uppgifter tidigare lämnats ut.
 • Närmare uppgifter om rätten till begränsning av behandlingen.

Du kan framföra en begäran som gäller dina dataskyddsrättigheter till dataombudsmannens byrå per e-post ([email protected]) eller per post (PB 800, 00531 HELSINGFORS).

Inga beslut som grundar sig på automatiskt beslutsfattande fattas vid dataombudsmannens byrå. Dataombudsmannens byrå gör inte profilering utifrån de personuppgifter som den behandlat.

Beslut av dataombudsmannens byrå kan överklagas hos den behöriga förvaltningsdomstolen enligt den besvärsanvisning som fåtts från dataombudsmannens byrå. Lagenligheten i den verksamhet som bedrivs av dataombudsmannens byrå övervakas av de högsta laglighetsövervakarna, det vill säga riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern.

Tillbaka till toppen