Hyppää sisältöön

Euroopan komissio julkaisi arvioinnin EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta – uusi lainsäädäntö on parantanut kansalaisten oikeuksia

Julkaisuajankohta 25.6.2020 12.08
Uutinen

Komissio julkaisi arvioinnin 24. kesäkuuta, kun EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu hieman yli kaksi vuotta. Arvioinnissa todetaan, että suurin osa lainsäädäntöuudistuksen tavoitteista on jo saavutettu. Kansalaiset ovat saaneet enemmän oikeuksia ja mahdollisuuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista ja tehokasta täytäntöönpanon valvontaa on kuitenkin kehitettävä.

Komission arvion mukaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus on lisännyt avoimuutta ja kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn digiajassa. Tietoisuutta on edelleen edistettävä, jotta yhä useampi osaisi käyttää oikeuksiaan esimerkiksi oikaista, poistaa ja siirtää omia henkilötietojaan.

Arvioinnissa todetaan, että asetus on osoittautunut joustavaksi välineeksi eri tilanteisiin, esimerkiksi uusien digitaalisten ratkaisuiden kehittämiseen koronaviruspandemian aikana. Myös lainsäädännön soveltamisen yhdenmukaisuus on lisääntynyt kahdessa vuodessa, mutta jäsenvaltioiden kesken on yhä jonkin verran hajanaisuutta. Komissio aikoo kiinnittää huomiota jatkossa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten soveltamisen helpottamiseen.

Tietosuojaviranomaisten välinen yhteistyö on lisääntynyt

Tietosuoja-asetus antoi kansallisille tietosuojaviranomaisille vahvempia toimivaltuuksia valvoa sääntöjen noudattamista. Jotta valvonta olisi tehokasta, viranomaisilla on oltava riittävästi resursseja tehtävien hoitamiseksi. Arvioinnissa kerrotaan, että vaikka valvonnan resursseja on jo lisätty merkittävästi, jäsenvaltioiden välillä on vielä huomattavia eroja.

Tietosuojaviranomaiset tekevät myös yhä enemmän yhteistyötä ja käsittelevät rajat ylittäviä asioita niin sanotun yhden luukun järjestelmän kautta. Komissio arvioi, että erityisesti valtioiden rajat ylittävien tapausten käsittely edellyttäisi kuitenkin vielä tehokkaampaa ja yhdenmukaisempaa lähestymistapaa.

Komissio on kahden vuoden aikana tehostanut vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa ja edistänyt yksityisyydensuojan kunnioittamista maailmanlaajuisesti. Koska yksityisyydensuojaa koskevien sääntöjen rikkominen voi vaikuttaa suureen määrään ihmisiä eri puolilla maailmaa, tietosuojaa valvovien viranomaisten kansainvälistä yhteistyötä on tarpeen edelleen tehostaa.

Myös kansainvälisiä tiedonsiirtomekanismeja aiotaan nykyaikaistaa. Komissio on sitoutunut turvallisten tiedonsiirtojen jatkokehittämiseen yhdessä Euroopan tietosuojaneuvoston kanssa.

Komissio raportoi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen arvioinnista nyt ensimmäistä kertaa. Jatkossa arviointi julkaistaan neljän vuoden välein.

Rikosten ennaltaehkäisyyn ja tutkintaan liittyviä tietosuojasäädöksiä yhdenmukaistettava

Komissio julkaisi 24. kesäkuuta myös tiedonannon, jossa yksilöidään kymmenen säädöstä, jotka olisi yhdenmukaistettava lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojaa koskevan direktiivin kanssa. Säädökset liittyvät toimivaltaisten viranomaisten henkilötietojen käsittelyyn rikosten ennaltaehkäisyä, tutkintaa, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten.

Lisätietoja komission verkkosivuilla:

Kertomus yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta

Tiedonanto: EU:n tietosuojasäännöt parantavat kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja soveltuvat digiaikaan

Tiedonanto: Lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojaa koskevan direktiivin kanssa yhdenmukaistettavat EU-säädökset

Taustatiedote: Yleisen tietosuoja-asetuksen menestystarina

Kysymyksiä ja vastauksia yleisen tietosuoja-asetuksen kaksivuotiskertomuksesta

Sivun alkuun