Hoppa till innehåll

Europeiska kommissionen publicerade en utvärdering om EU:s allmänna dataskyddsförordning – den nya lagstiftningen har förbättrat medborgarnas rättigheter

Utgivningsdatum 25.6.2020 12.08 | Publicerad på svenska 26.6.2020 kl. 20.58
Nyhet

Kommission publicerade sin utvärdering den 24 juni när EU:s allmänna dataskyddsförordning har tillämpats i drygt två år. I utvärderingen konstaterar man att de flesta av lagreformens mål har redan uppnåtts. Medborgarna har fått ökade rättigheter samt möjligheter att övervaka behandlingen av sina personuppgifter. Enhetlig tillämpning av lagstiftningen och effektiv övervakning av genomförandet måste dock utvecklas.

Enligt kommissionens bedömning har EU:s allmänna dataskyddsförordning ökat transparensen och medborgarnas möjligheter att påverka behandlingen av sina personuppgifter i den digitala tidsåldern. Medvetenheten behöver främjas ytterligare för att allt fler ska kunna utnyttja sina rättigheter för att till exempel rätta, radera och överföra egna personuppgifter.

I utvärderingen konstaterar man att förordningen har visat sig vara ett smidigt verktyg i olika situationer, till exempel vid utveckling av nya digitala lösningar under coronaviruspandemin. Också enhetlig tillämpning av lagstiftningen har ökat under de senaste två åren, men det finns vissa skillnader mellan medlemsstaterna. Kommissionen kommer i fortsättningen fokusera särskilt på att underlätta tillämpningen i små och medelstora företag.

Ökat samarbete mellan dataskyddsmyndigheter

Dataskyddsförordningen gav de nationella dataskyddsmyndigheterna starkare befogenheter att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna. För att tillsynen ska vara effektiv måste myndigheterna ha tillräckliga resurser för att sköta uppgifterna. I utvärderingen konstateras det att även om tillsynsresurserna har redan ökats betydligt, finns det fortfarande stora skillnader mellan medlemsstaterna.

Dataskyddsmyndigheterna ökar också sitt samarbete allt mer och behandlar gränsöverskridande ärenden genom en så kallad enda kontaktpunkt. Kommissionen bedömer emellertid att behandlingen av gränsöverskridande ärenden i synnerhet skulle kräva ännu mer effektiva och enhetliga metoder.

Kommissionen har under dessa två år effektiviserat dialogen med tredjeländer och främjat respekten för integritetsskyddet globalt. Eftersom överträdelse av reglerna gällande integritetsskydd kan påverka ett stort antal människor världen över, finns det ett behov av att förstärka det internationella samarbetet mellan tillsynsmyndigheter.

Även de internationella överföringsmekanismerna kommer att moderniseras. Kommissionen har åtagit sig att tillsammans med Europeiska dataskyddsstyrelsen vidareutveckla säker dataöverföring.

Kommissionen rapporterar om utvärdering av EU:s allmänna dataskyddsförordning nu för första gången. I fortsättningen kommer utvärderingen publiceras vart fjärde år.

Dataskyddsbestämmelserna om förebyggande och utredningar av brott ska harmoniseras

Kommissionen publicerade den 24 juni också ett meddelande som specificerar tio författningar som bör harmoniseras med dataskyddsdirektivet för brottsbekämpande myndigheter. Författningarna avser behöriga myndigheternas behandling av personuppgifter vid förebyggande, utredning och avslöjande av brott eller åtalsåtgärder relaterade till brott.

Mer information på kommissionens webbplats:

Rapport om genomförande av EU:s allmänna dataskyddsförordning

Rapport: Tidsenliga dataskyddsregler inom EU ger medborgarna självbestämmande

Rapport: EU-författningar som ska harmoniseras med dataskyddsdirektivet för brottsbekämpande myndigheter

Faktablad: Den allmänna dataskyddsförordningen – stommen till en framgångssaga

Frågor och svar om den allmänna dataskyddsförordningens tvåårsrapport

Tillbaka till toppen