Hyppää sisältöön

Luottotietorekisteriin luovutettu ja merkitty virheellisesti maksuhäiriötietoja

Julkaisuajankohta 10.1.2022 10.33
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimisto on selvittänyt Oikeusrekisterikeskuksen sekä Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n toimintaa asiakokonaisuudessa, joka koskee lainvoimaisiin tuomioihin perustuvien maksuhäiriötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjät eivät olleet huolehtineet tietosuoja-asetuksen ja luottotietolain mukaisista velvoitteista, kun ne ovat luovuttaneet tai rekisteröineet maksuhäiriömerkinnöiksi virheellisiä tietoja, jotka eivät täytä luottotietolain mukaisia maksuhäiriömerkinnän edellytyksiä.

Asiakokonaisuuden taustalla on tietosuojavaltuutetun toimistolle vireille saatettu asia, jossa henkilö oli vaatinut luottotietoyhtiöiltä riita-asioissa annettuihin tuomioihin perustuvien maksuhäiriömerkintöjen poistamista luottotietorekistereistä. Luottotietoyhtiöt eivät olleet suostuneet merkintöjen oikaisuun.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, ettei riita-asioissa annettuihin tuomioihin perustuvia tietoja olisi pitänyt merkitä maksuhäiriömerkinnäksi luottotietorekisteriin. Lain mukaan luottotietoina saa käyttää vain sellaisia tietoja, jotka kuvaavat henkilön maksukykyä tai -halukkuutta asianmukaisesti. Tietosuojavaltuutettu yhtyy eduskunnan oikeusasiamiehen näkemykseen siitä, että merkintä ei osoita henkilön maksukyvyttömyyttä tai -haluttomuutta tapauksissa, joissa maksuvelvollisuus on perustellusti riitautettu (EOAK/945/2016).

Tietosuojavaltuutettu korostaa, että maksuhäiriötietojen luovuttamisella ja sen seurauksena syntyvällä merkinnällä on merkittäviä vaikutuksia yksilölle. Mahdollisuus saada riita-asiassa tuomioistuimen arvio maksuvelvollisuudesta voi vaarantua, sillä lainvoimaisesta tuomiosta aiheutuva maksuhäiriömerkintä voi vähentää vastaajan mahdollisuuksia ja halua puolustaa asiaansa oikeudessa.

Tietosuojavaltuutettu määräsi luottotietoyhtiöt oikaisemaan kaikki oikaisupyynnön kohteena olleet tiedot, sillä maksuhäiriömerkinnöille luottotietolaissa asetetut edellytykset eivät täyttyneet. Lisäksi tietosuojavaltuutettu määräsi luottotietoyhtiöt poistamaan luottotietorekistereistä kaikki puutteellisista toimintatavoista johtuneet virheelliset maksuhäiriömerkinnät sekä muuttamaan toimintatapojaan maksuhäiriömerkintöjen rekisteröimisessä.

Luovutettujen maksuhäiriötietojen on oltava virheettömiä

Apulaistietosuojavaltuutettu selvitti myös Oikeusrekisterikeskuksen yleistä toimintatapaa lainvoimaisiin tuomioihin perustuvien maksuhäiriötietojen luovuttamisessa. Oikeusrekisterikeskus toimii oikeushallinnon valtakunnallisen tietovarannon rekisterinpitäjänä ja luovuttaa tietovarannosta maksuhäiriötietoja luottotietotoiminnan harjoittajille.

Apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, että Oikeusrekisterikeskus ei ollut tietoja luovuttaessaan varmistanut tietojen virheettömyyttä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti, eikä se ollut ottanut käyttöön riittäviä toimia oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan toteuttamiseksi. Oikeusrekisterikeskuksen olisi tullut valita toimintatapa, joka aiheuttaa henkilöille pienemmän riskin.

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Oikeusrekisterikeskukselle huomautuksen tietosuoja-asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä ja määräsi sen korjaamaan käytäntönsä luottotietoyhtiöille luovutettavien maksuhäiriötietojen oikeellisuuden valvonnassa.

Apulaistietosuojavaltuutettu pitää rikkomuksia vakavina ja toteaa, että jos kyseessä olisi yksityisen sektorin toimija, asia olisi viety hallinnollisista seuraamusmaksuista päättävän tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegion käsiteltäväksi. Oikeusrekisterikeskus on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Tietosuojavaltuutetun päätös koskien Suomen Asiakastieto Oy:tä Finlexissä
Tietosuojavaltuutetun päätös koskien Bisnode Oy:tä Finlexissä
Apulaistietosuojavaltuutetun päätös koskien Oikeusrekisterikeskusta Finlexissä

Lisätietoja:

Luottotietoyhtiöitä koskevista päätöksistä lisätietoja antaa tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Oikeusrekisterikeskusta koskevasta päätöksestä lisätietoja antaa apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, puh. 029 566 6757

Sivun alkuun