Hoppa till innehåll

Uppgifter om betalningsstörningar har felaktigt överlämnats och antecknats i kreditupplysningsregistret

Utgivningsdatum 10.1.2022 10.33 | Publicerad på svenska 17.1.2022 kl. 17.15
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har utrett Rättsregistercentralens samt Suomen Asiakastieto Oy:s och Bisnode Oy:s verksamhet i en ärendehelhet som gäller behandlingen av uppgifter om betalningsstörning som grundar sig på lagakraftvunna domar. De personuppgiftsansvariga har inte skött om skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen och kreditupplysningslagen när de har lämnat ut eller registrerat felaktiga uppgifter, vilka inte uppfyller förutsättningarna för en anteckning om betalningsstörning enligt kreditupplysningslagen, som anteckningar om betalningsstörning.

Bakgrunden till ärendehelheten är ett ärende som anhängiggjorts vid dataombudsmannens byrå, där en person hade krävt att kreditupplysningsbolagen ska ta bort anteckningar om betalningsstörning som grundar sig på domar i tvistemål från kreditupplysningsregistren. Kreditupplysningsbolagen hade inte gått med på att rätta anteckningarna.

Dataombudsmannen anser att uppgifter som grundar sig på domar i tvistemål inte borde ha antecknats som betalningsstörningar i kreditupplysningsregistret. Enligt lagen får endast sådana uppgifter som beskriver en persons betalningsförmåga eller -vilja på behörigt sätt användas som kreditupplysningar. Dataombudsmannen omfattar riksdagens justitieombudsmans syn på att anteckningen inte visar på personens betalningsoförmåga eller -ovilja i fall där betalningsskyldigheten på ett motiverat sätt har bestridits (EOAK/945/2016).

Dataombudsmannen understryker att utlämnande av uppgifter om betalningsstörningar och den anteckning som uppstår till följd av det har betydande konsekvenser för individen. Möjligheten att i ett tvistemål få domstolens bedömning om betalningsskyldigheten kan äventyras, eftersom en anteckning om betalningsstörning orsakad av en lagakraftvunnen dom kan minska svarandens möjligheter och vilja att försvara sin sak i rätten.

Dataombudsmannen ålade kreditupplysningsbolagen att rätta alla uppgifter som begäran om rättelse gällde, eftersom de förutsättningar som i kreditupplysningslagen ställs på anteckningar om betalningsstörning inte uppfylldes. Dataombudsmannen ålade dessutom kreditupplysningsbolagen att ta bort alla felaktiga anteckningar om betalningsstörning orsakade av de bristfälliga tillvägagångssätten samt att ändra sina tillvägagångssätt för att registrera anteckningar om betalningsstörning.

Uppgifter om betalningsstörning som lämnas ut ska vara felfria

Biträdande dataombudsmannen utredde även Rättsregistercentralens allmänna tillvägagångssätt när det gäller utlämnande av uppgifter om betalningsstörning som grundar sig på lagakraftvunna domar. Rättsregistercentralen verkar som personuppgiftsansvarig för justitieförvaltningens riksomfattande informationsresurs och lämnar ut uppgifter om betalningsstörning från informationsresursen till utövare av kreditupplysningsverksamhet.

Biträdande dataombudsmannen anser att Rättsregistercentralen inte vid utlämnande av uppgifter hade säkerställt att uppgifterna är felfria i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen, och inte heller infört tillräckliga åtgärder för att tillgodose dataskydd som standard och inbyggt dataskydd. Rättsregistercentralen borde ha valt ett tillvägagångssätt som medför en mindre risk för personerna.

Biträdande dataombudsmannen gav Rättsregistercentralen en anmärkning om behandling av personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen och ålade den att åtgärda sina tillvägagångssätt när det gäller övervakningen av att de uppgifter om betalningsstörning som lämnas ut till kreditupplysningsbolagen är korrekta.

Biträdande dataombudsmannen anser att förseelserna är allvarliga och konstaterar at tom det hade varit frågan om en aktör inom den privata sektorn, så skulle ärendet ha hänskjutits till behandling i dataombudsmannens påföljdskollegium som beslutar om administrativa påföljdsavgifter. Rättsregistercentralen har överklagat beslutet hos förvaltningsdomstolen.

Dataombudsmannens beslut om Suomen Asiakastieto Oy i Finlex på finska
Dataombudsmannens beslut om Bisnode Oy i Finlex på finska
Biträdande dataombudsmannens beslut om Rättsregistercentralen i Finlex på finska

Mer information:

Mer information om besluten gällande kreditupplysningsbolagen ges av dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Mer information om besluten gällande Rättsregistercentralen ges av biträdande dataombudsman Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, tfn 029 566 6757

Tillbaka till toppen