Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutettu: luottotietolain tulkinnassa ilmenevissä epäselvyyksissä tulee säännöksiä tulkita heikommassa asemassa olevan hyväksi

Julkaisuajankohta 16.3.2021 9.17
Uutinen

Tietosuojavaltuutettu on määrännyt Suomen Asiakastieto Oy:n poistamaan luottotietorekisteristä maksuhäiriömerkinnän, jonka säilyttämiselle ei ollut enää perusteita luottotietolain säilyttämisaikoja koskevien säännösten perusteella. Lisäksi tietosuojavaltuutettu antoi Suomen Asiakastieto Oy:lle ohjausta yksipuolisen tuomion vuoksi talletetun maksuhäiriömerkinnän säilyttämiseen liittyen asiassa, jossa velallinen oli saattanut vireille takaisinsaantihakemuksen käräjäoikeudessa.

Hakijan luottotiedoissa on ollut neljä maksuhäiriömerkintää, jotka oli talletettu vuosina 2017–2020 tuomioistuimen velkomusasioissa antamien yksipuolisten tuomioiden vuoksi. Hakija vaati maksuhäiriömerkintöjen poistamista, sillä tämä oli hakenut näkemyksensä mukaan perustelluin syin yksipuolisiin tuomioihin takaisinsaantia tuomioistuimelta.

Rekisterinpitäjä oli poistanut näissä asioissa talletetut merkinnät väliaikaisesti vireille saatettujen takaisinsaantihakemusten vuoksi. Rekisterinpitäjä pyysi kuitenkin tietosuojavaltuutetun toimistolta kannanottoa siihen, tuleeko yksipuolisen tuomion vuoksi talletettu maksuhäiriömerkintä poistaa heti, kun rekisterinpitäjä saa tiedon takaisinsaantihakemuksen vireille saattamisesta vai vasta sitten, jos asia käsitellään uudelleen tuomioistuimessa ja kanne velkomusasiassa hylätään.

Rekisterinpitäjän on varmistettava, ettei rekisteröidyn oikeus tulla arvioiduksi asianmukaisten tietojen perusteella vaarannu

Yksi hakijaa koskeva velkomusasia oli käsitelty uudelleen tuomioistuimessa, kun hakija oli hakenut takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon. Tietosuojavaltuutettu katsoi tältä osin, että maksuhäiriömerkinnän säilyttämiselle ei ollut perusteita, sillä yksipuolinen tuomio oli kumottu eikä tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla ollut todettu maksun laiminlyöntiä.

Käräjäoikeudelta saadun tiedon mukaan muissa vireillä olevissa takaisinsaantihakemusasioissa ei tulla antamaan vielä lähiaikoina ratkaisuja. Ennen tuomioistuinkäsittelyä rekisterinpitäjän tulisi siis tehdä ainakin väliaikainen ratkaisu hakijan merkintöjen säilyttämisestä tai poistamisesta.

Tietosuojavaltuutettu totesi antamassaan ohjauksessa, että luottotietotoiminnassa rekisteröidyt ovat heikommassa asemassa suhteessa luottotietorekisterinpitäjään. Luottotietorekisteriin talletettavan ja sieltä edelleen luovutettavan tiedon tulee antaa mahdollisimman oikea kuva rekisteröidyn kyvystä vastata sitoumuksistaan. Rekisterinpitäjän tulee hyvän luottotietotavan mukaisesti huolehtia siitä, että rekisteröityjen oikeutta tulla arvioiduksi oikeiden ja asianmukaisten tietojen perusteella ei vaaranneta. Jos luottotietolain tulkinnassa ilmenee epäselvyyksiä, tulisi säännöksiä tulkita heikommassa asemassa olevan kuluttajaosapuolen hyväksi.

Peruuntuneesta konkurssihakemuksesta aiheutunut maksuhäiriömerkintä ei ollut peruste pidentää aikaisemman merkinnän säilytysaikaa

Tietosuojavaltuutetun ratkaistavana oli myös, oliko yhden hakijan luottotieto-otteelle vuonna 2017 talletetun maksuhäiriömerkinnän säilyttämiselle edelleen perusteita.

Rekisterinpitäjä oli pidentänyt merkinnän säilytysaikaa, sillä hakijan tietoihin oli vuonna 2018 merkitty tieto konkurssihakemuksesta. Konkurssihakemusta koskeva tieto oli kuitenkin poistettu pian, sillä velkoja oli peruuttanut hakemuksen ja konkurssiasia oli jäänyt sillensä tuomioistuimessa.

Konkurssihakemuksesta aiheutunut maksuhäiriömerkintä ei voinut pidentää aiemmin talletetun merkinnän säilytysaikaa, sillä tuomioistuin ei ollut tutkinut, oliko konkurssiin asettamiselle ollut edellytyksiä. Tietosuojavaltuutettu katsoi, että maksuhäiriömerkinnän säilyttämiselle ei ollut enää perusteita ja määräsi rekisterinpitäjän poistamaan merkinnän.

Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, joten se ei ole vielä lainvoimainen.

Tiivistelmä tietosuojavaltuutetun päätöksestä Finlexissä

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Sivun alkuun