Hoppa till innehåll

Dataombudsmannen: vid oklarheter i tolkningen av kreditupplysningslagen bör bestämmelserna tolkas till fördel för den i svagare ställning

Utgivningsdatum 16.3.2021 9.17 | Publicerad på svenska 26.3.2021 kl. 14.58
Nyhet

Dataombudsmannen har förordnat Suomen Asiakastieto Oy att radera från kreditregistret en betalningsanmärkning då det inte längre finns grunder för att lagra den enligt bestämmelserna om lagringstider i kreditupplysningslagen. Dessutom gav dataombudsmannen riktlinjer till Suomen Asiakastieto Oy gällande en betalningsanmärkning som lagrats till följd av en tredskodom i ett ärende där gäldenären har väckt en återvinningstalan i tingsrätten.

Sökanden har haft tre betalningsanmärkningar i sina kredituppgifter som hade lagrats under åren 2017–2020 till följd av domstolens tredskodomar i fordringsmål. Sökanden krävde att betalningsanmärkningarna tas bort, eftersom denna hade ansökt enligt sin uppfattning på motiverade grunder återvinning av tredskodomarna hos domstolen.

På grund av de anhängiggjorda ansökningarna om återvinning hade den personuppgiftsansvarige tillfälligt tagit bort anmärkningarna som lagrats i dessa ärenden. Den personuppgiftsansvarige bad dock att dataombudsmannens byrå tar ställning till om en betalningsanmärkning som lagrats till följd av en tredskodom ska raderas omedelbart när den personuppgiftsansvarige meddelas om en anhängiggjord återvinningstalan eller först när ärendet behandlas på nytt i domstolen och talan i fordringsmålet förkastas.

Den personuppgiftsansvarige ska se till att den registrerades rätt att bli bedömd utifrån relevanta uppgifter inte äventyras

Ett fordringsmål som gäller sökanden hade behandlats på nytt i domstolen efter att sökanden hade ansökt om återvinning av en tredskodom. Dataombudsmannen ansåg i detta fall att det inte fanns grunder för att lagra betalningsanmärkningen, eftersom tredskodomen hade upphävts och domstolen inte hade fastställt försummelse av betalning i sin lagakraftvunna dom.

Enligt information från tingsrätten kommer det inte att meddelas avgöranden i den nära framtiden i andra anhängiga ärenden gällande återvinningstalan. Innan domstolsbehandlingen bör den personuppgiftsansvarige alltså fatta åtminstone ett tillfälligt beslut om att lagra eller ta bort sökandens anmärkningar.

Dataombudsmannen konstaterade i sina riktlinjer att de som har registrerats inom kreditupplysningsverksamheten har en svagare ställning jämfört med den som ansvarar för ett kreditupplysningsregister. Uppgifter som lagras i och vidare lämnas från ett kreditupplysningsregister ska ge en så korrekt bild som möjligt om den registrerades förmåga att svara för sina åtaganden. Den personuppgiftsansvarige ska enligt god kreditupplysningssed se till att de registrerades rätt att bli bedömda utifrån korrekt och relevant information inte äventyras. Om det finns oklarheter i tolkningen av kreditupplysningslagen, bör bestämmelserna tolkas till fördel av konsumentparten i svagare ställning.

En betalningsanmärkning till följd av nedlagt konkursansökan var inte en grund för förlängning av en tidigare anmärkning

Dataombudsmannen avgjorde också ett fall om huruvida det fanns grunder för att fortfarande lagra en betalningsanmärkning från 2017 i en sökandes registerutdrag.

Den personuppgiftsansvarige hade förlängt lagringstiden för anmärkningen, då en uppgift om konkursansökan hade antecknats i sökandens uppgifter år 2018. Uppgiften om konkursansökan hade dock snart tagits bort, eftersom borgenären hade återkallat sin ansökan och konkursärendet hade avskrivits i domstolen.

Betalningsanmärkningen till följd av konkursansökan kunde inte förlänga lagringstiden för den tidigare anmärkningen då domstolen inte hade undersökt om några förutsättningar för konkursen fanns. Dataombudsmannen ansåg att det inte längre fanns grunder för lagringen av betalningsanmärkningen och förordnade den personuppgiftsansvarige att ta bort anmärkningen.

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen, och det har följaktligen ännu inte vunnit laga kraft.

Sammandrag av dataombudsmannens beslut i Finlex (på finska)

Mer information:

dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Tillbaka till toppen