Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutetulle uusia tehtäviä ja toimivaltuuksia

TSV
Julkaisuajankohta 1.3.2018 16.03 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.34
Uutinen

Hallitus on antanut eduskunnalle ehdotuksen uudeksi tietosuojalaiksi. Laki täydentäisi EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679), jonka soveltaminen alkaa jäsenvaltioissa 25. toukokuuta 2018. Tietosuojalaki tulisi esityksen mukaan voimaan samaan aikaan.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset valvontaviranomaisen tehtävät keskitettäisiin tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojalautakunta lakkautettaisiin sen keskeisen lupatehtävän poistumisen myötä. Tietosuojavaltuutetun toimistoon ehdotetaan perustettavaksi yksi tai useampi apulaistietosuojavaltuutetun virka ja viisijäseninen asiantuntijalautakunta. Asiantuntijalautakunnan tehtävänä olisi antaa tietosuojavaltuutetun pyynnöstä lainsäädännön soveltamiseen liittyviä lausuntoja.

Yleinen tietosuoja-asetus ja sitä täsmentävä uusi tietosuojalaki merkitsevät tietosuojavaltuutetun toimiston työtehtävien huomattavaa lisääntymistä. Tietosuojalakia koskevan esityksen mukaan toimiston lisäresurssitarve on 16 henkilötyövuotta. Tällä pyritään huolehtimaan siitä, että kansalaisten tiedolliset perusoikeudet toteutuvat entistä paremmin. Tietosuoja-asetuksen mukaisina uusina tehtävinä tietosuojavaltuutetun toimisto tulee esimerkiksi käsittelemään ennakkokuulemisasioita ja hoitamaan henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin liittyviä tehtäviä.

Tietosuoja-asetuksesta tietosuojavaltuutetulle tulee uusia tutkintavaltuuksia. Se voi uutena asiana tarkastella muun muassa tietosuojaan liittyviä sertifiointeja. Korjaaviin toimivaltuuksiin kuuluvat varoitusten, huomautusten ja määräysten antaminen ja ääritilanteessa jopa henkilötietojen käsittelyn kieltäminen. Ehdotetun tietosuojalain mukaan tietosuojavaltuutettu voi lisäksi asettaa uhkasakon korjaavien toimivaltuuksien käytön tehosteeksi.

Korjaaviin toimivaltuuksiin kuuluisi myös tapauskohtaisesti määrättävän hallinnollisen sanktion käyttömahdollisuus. Se tulisi tietosuojavaltuutetun näkemyksen mukaan ulottaa tietosuoja-asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon, seuraamusjärjestelmän tasapuolisuuden ja toimivuuden vuoksi kaikkiin rekisterinpitäjiin ja henkilötietojen käsittelijöihin.

Merkittävän uuden tehtäväkokonaisuuden tulee muodostamaan ylikansallisten tietosuoja-asioiden käsittely. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia tehtäviä tullaan tietyissä tilanteissa hoitamaan yhteistyössä muiden EU:n jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten kanssa. Tietosuoja-asetuksen nojalla Euroopan unioniin perustetaan 25. toukokuuta 2018 toimintansa aloittava Euroopan tietosuojaneuvosto (European Data Protection Board, EDPB), jonka jäsenenä tietosuojavaltuutettu toimii. Tietosuojaneuvoston keskeisenä tehtävänä on varmistua tietosuoja-asetuksen harmonisoidusta täytäntöönpanosta. Tietosuojaneuvosto käyttää viimekätistä päätösvaltaa asioissa, joissa jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset eivät ole yksimielisiä.

Tietosuojavaltuutetun toimistoon tuli vuonna 2017 käsiteltäväksi 3 956 asiaa. Toimistossa työskentelee 20 vakinaista virkamiestä.

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Lue lisää:

Tietosuojalaki täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta (oikeusministeriön tiedote 1.3.2018)
EU:n tietosuojauudistus

Sivun alkuun