Nya uppgifter och befogenheter för dataombudsmannen

TSV
1.3.2018 16.03
Nyhet

Regeringen har lagt fram ett förslag till ny dataskyddslag. Lagen ska komplettera EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679), som börjar tillämpas i medlemsstaterna den 25 maj 2018. Dataskyddslagen ska enligt förslaget träda i kraft samtidigt.

Tillsynsmyndighetens uppgifter ska enligt den allmänna dataskyddsförordningen koncentreras till dataombudsmannen. Datasekretessnämnden avskaffas i och med att dess centrala tillståndsuppgift försvinner. Vid dataombudsmannens byrå föreslås en eller flera tjänster som biträdande dataombudsman bli inrättade liksom även en sakkunnignämnd med fem ledamöter. Sakkunnignämnden ska ha till uppgift att ge utlåtanden om tillämpningen av lagstiftningen på begäran av dataombudsmannen.

Den allmänna dataskyddsförordningen och den nya dataskyddslagen som preciserar den för med sig en betydande ökning av arbetsuppgifterna för dataombudsmannens byrå. Enligt förslaget till dataskyddslag är byråns behov av tilläggsresurser 16 årsverken. Med detta vill man säkerställa att medborgarnas grundläggande rättigheter i informationshänseende tillgodoses bättre. Nya uppgifter för dataombudsmannens byrå i enlighet med dataskyddsförordningen blir bland annat handläggning av förhandssamrådsärenden och uppgifter i anslutning till personuppgiftsincidenter.

Dataombudsmannen kommer att få nya utredningsbefogenheter på grund av dataskyddsförordningen. Som en ny uppgift kan dataombudsmannen genomföra översyn av certifieringar som utfärdats inom ramen för dataskydd. I de korrigerande befogenheterna ingår att utfärda varningar, reprimander och föreskrifter och i ytterlighetsfall till och med att förbjuda behandling av personuppgifter. Enligt den föreslagna lagen om dataskydd kan dessutom vite föreläggas i anslutning till användningen av korrigerande behörigheter.

I de korrigerande behörigheterna skulle även ingå en möjlighet att använda administrativa sanktioner från fall till fall. Enligt dataombudsmannen bör möjligheten utsträckas till alla personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden för att ett effektivt genomförande av dataskyddsförordningen, ett rättvist påföljdssystem och funktionen ska kunna säkerställas.

En ny betydande uppgiftshelhet kommer att utgöras av hantering av gränsöverskridande dataskyddsfrågor. Uppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen kommer i vissa fall att genomföras i samarbete med tillsynsmyndigheterna i andra EU-medlemsstater. Med stöd av dataskyddsförordningen kommer Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) att inrättas inom Europeiska unionen den 25 maj 2018. Dataombudsmannen är ledamot av styrelsen. Den centrala uppgiften för dataskyddsstyrelsen är att säkerställa ett harmoniserat genomförande av dataskyddsförordningen. Dataskyddsstyrelsen använder den yttersta bestämmanderätten i de fall då medlemsstaternas tillsynsmyndigheter inte är eniga.

Dataombudsmannens byrå tog 2017 emot 3 956 ärenden till behandling. Byrån har 20 fast anställda tjänstemän.

Mer information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Läs mer:

Ny dataskyddslag ska komplettera EU:s dataskyddsförordning (justitieministeriets meddelande 1.3.2018)
EU:s uppgiftsskyddsreform