Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntemusta ja luotettavuutta arvostetaan, mutta asiakaslähtöisyydessä nähdään kehitettävää

Julkaisuajankohta 26.5.2021 9.59
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimisto on teettänyt kyselytutkimuksen kartoittamaan sidosryhmien ja kansalaisten näkemyksiä toiminnastaan ja maineestaan. Kyselyiden tulokset osoittavat, että sidosryhmät kokevat yhteistyön tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa hyödylliseksi ja vuorovaikutusta toivotaan myös lisää. Kansalaisten parissa tietosuojaviranomainen tunnetaan kohtuullisen hyvin. Tietosuojakysymykset kiinnostavat, mutta tietoa halutaan saada helpommin ymmärrettävässä muodossa.

Sidosryhmiltä kiitosta asiantuntevuudesta ja toiveita selkeille kannanotolle ja ohjeille

Sidosryhmien vastausten perusteella enemmistö (60 %) tietosuojavaltuutetun toimiston sidosryhmistä on tyytyväisiä asiointiin toimiston kanssa. Tyytymättömiä on noin viidennes vastaajista. Kehityskohteiksi tunnistetaan erityisesti palveluiden ja viestinnän selkeyttäminen, verkkopalveluiden jatkokehittäminen sekä vastausaikojen lyhentäminen.

Valtaosa (67 %) pitää tietosuojavaltuutetun toimiston mainetta hyvänä. Heikkona mainetta pitää vain kymmenesosa vastaajista. Näkemyksiä tietosuojavaltuutetun toimiston maineesta tiedusteltiin tarkemmin eri ominaisuuksien kautta. Toimisto mielletään asiantuntevaksi, luotettavaksi ja melko vaikutusvaltaiseksi toimijaksi. Kehitettävää sen sijaan nähdään vielä avoimuudessa, ymmärrettävyydessä ja toiminnan asiakaslähtöisyydessä.

Sidosryhmien edustajilta kysyttiin myös heidän tietotarpeistaan. Vastauksista käy ilmi, että viranomaiselta toivotaan ajankohtaisia ja ymmärrettäviä kannanottoja tietosuojakysymyksiin, ohjeistusta sekä näkyvää roolia yhteiskunnallisena keskustelijana.

Sidosryhmiä pyydettiin lisäksi ottamaan kantaa siihen, kuinka hyvin tietosuojavaltuutetun toimiston yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat toteutuneet. Vastaajat kokevat, että erityisesti tietosuojaoikeuksien ja -velvollisuuksien yleinen tuntemus on parantunut ja luottamus ja avoimuus yksityisyydensuojaa koskevissa kysymyksissä on kasvanut.

Tietosuojaviranomaisen työ koetaan tärkeäksi, mutta tunnettuutta on edelleen lisättävä

Kansalaiskyselyyn vastanneista valtaosa (87 %) kokee tuntevansa tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan kohtalaisesti tai hyvin, ja enemmistö (76 %) vastaajista on myös kiinnostunut tietosuojakysymyksistä. Lisäksi lähes kaikki vastaajat (95 %) kokevat tärkeäksi, että Suomessa on viranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista ja palvelee tietosuojakysymyksissä.  

Vastausten perusteella havaittiin, että tietosuojavaltuutetun toimisto tunnetaan kohtuullisen hyvin, vaikka työtä tunnettuuden edistämiseksi on vielä tehtävä. Enemmistölle (65 %) vastaajista tietosuojavaltuutetun toimisto oli vähintään nimeltä tuttu, mutta vain kolmannes (36 %) osasi nimetä tietosuojakysymyksissä auttavan viranomaisen.

Myös kansalaisten vastauksissa tietosuojavaltuutetun toimistoa pidetään yleisesti asiantuntevana ja luotettavana, ja niissä nousevat esiin samat kehityskohteet kuin sidosryhmien vastauksissa. Tietosuojasta käytävään keskusteluun toivotaan myös lisää selkeyttä: tietosuoja-asioista halutaan saada tietoa, mutta aihetta käsitellään julkisuudessa usein liian vaikeaselkoisesti.

Toimintaa kehitetään tulosten pohjalta

Tietosuojavaltuutetun toimisto sai kyselyistä arvokasta tietoa onnistumisestaan sidosryhmäyhteistyössä, viestinnässä ja yhteiskunnallisissa vaikuttavuustavoitteissa. Toimistossa on käynnistymässä strategian uudistustyö, jonka pohjaksi selvityksen tuloksia hyödynnetään. Pyrimme tässä työssä kiinnittämään huomiota esiin nousseisiin kehityskohteisiin ja toiveisiin.

Sidosryhmäkyselyn kohderyhmä koostui ministeriöiden ja virastojen, eduskunnan, laillisuusvalvojien, sairaanhoitopiirien, järjestöjen ja liittojen, korkeakoulujen sekä ohjaus- ja työryhmien asiantuntijoista ja johtajista. Lisäksi kyselyyn vastasi tietosuojavastaavia yrityksistä, julkisista organisaatioista, järjestöistä ja oppilaitoksista. Kyselyn vastausprosentti oli noin 35 %. Kansalaisille suunnattuun kyselyyn vastasi noin 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Selvityksen toteutti Aula Research Oy.

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Sivun alkuun