Hoppa till innehåll

Expertisen och pålitligheten hos dataombudsmannens byrå uppskattas, men det finns utrymme för utveckling i kundorienteringen

Utgivningsdatum 26.5.2021 9.59 | Publicerad på svenska 28.5.2021 kl. 15.10
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har låtit göra en enkät för att kartlägga intressentgruppernas och medborgarnas synpunkter på ombudsmannens verksamhet och anseende. Enkätresultaten visar att intressentgrupperna upplever samarbetet med dataombudsmannen som nyttigt och önskar också mer interaktion. Bland medborgarna är dataskyddsmyndigheten tämligen välkänd. Dataskyddsfrågor intresserar, men man vill få information i en mer lättbegriplig form.

Intressentgrupper ger beröm för expertis och önskar tydliga ställningstaganden och anvisningar

Enligt svaren från intressentgrupperna är majoriteten (60 %) av intressentgrupperna hos dataombudsmannens byrå nöjda med kontakten med byrån. Cirka en femtedel av intressentgrupperna är missnöjda. Som utvecklingsområden identifieras särskilt tydliggörande av tjänsterna och kommunikationen, vidareutveckling av nättjänsters samt snabbare svarstider.

Merparten (67 %) anser att dataombudsmannens byrå har ett gott anseende. Bara en tiondel av dem som svarade anser att anseendet är dåligt. Synpunkter på dataombudsmannens byrås anseende efterfrågades närmare via olika egenskaper. Byrån uppfattas som sakkunnig, pålitlig och en rätt inflytelserik aktör. Däremot anses det att det finns utrymme för utveckling när det gäller öppenhet, begriplighet och kundorienteringen i verksamheten.

Representanter för intressentgrupper blev också tillfrågade om deras informationsbehov. Av svaren framgår önskemål om att myndigheten ska ge aktuella och begripliga ställningstaganden i dataskyddsfrågor, ge anvisningar och ha en synlig roll som samhällsdebattör.

Intressentgrupperna ombads också ta ställning till hur väl dataombudsmannens byrås samhälleliga genomslagsmål har uppfyllts. De som svarade upplever att den allmänna kännedomen om i synnerhet dataskyddsrättigheter och -skyldigheter har förbättrats och att förtroendet och öppenheten i frågor gällande integritetsskydd har ökat.

Dataskyddsmyndighetens arbete upplevs som viktigt, men kännedomen bör ökas ytterligare

Av dem som svarade på medborgarenkäten upplever merparten (87 %) att de känner till sina dataskyddsrelaterade rättigheter måttligt eller väl, och majoriteten (76 %) av dem som svarade är också intresserade av dataskyddsfrågor. Dessutom upplever nästan alla som svarade (95 %) att det är viktigt att det i Finland finns en myndighet som övervakar att dataskyddslagstiftningen iakttas och betjänar i dataskyddsfrågor.  

Utifrån svaren observerades att dataombudsmannens byrå är relativt välkänd, även om det gäller att arbeta för att öka kännedomen. Merparten (65 %) av dem som svarade kände åtminstone till dataombudsmannens byrå till namnet, men bara en tredjedel (36 %) kunde nämna den myndighet som hjälper i dataskyddsfrågor.

Även i medborgarsvaren anses dataombudsmannens byrå allmänt vara sakkunnig och pålitlig, och i svaren lyfts samma utvecklingsområden fram som i intressentgruppernas svar. I diskussionen om dataskydd efterlystes också tydlighet: man vill få information om dataskyddsfrågor, men ämnet behandlas ofta alltför svårtolkat i offentligheten.

Verksamheten utvecklas utifrån resultaten

Genom enkäten fick dataombudsmannens byrå värdefull information om framgångarna i samarbetet med intressentgrupper, kommunikation och samhälleliga genomslagsmål. På byrån inleds ett arbete för att revidera strategin, där enkätresultaten kommer att utnyttjas. I arbetet strävar vi efter att fästa vikt vid de utvecklingsområden och önskemål som framkommit.

Målgruppen för intressentgruppsenkäten bestod av sakkunniga och direktörer i ministerier och ämbetsverk, riksdagen, laglighetsövervakare, sjukvårdsdistrikt, organisationer och förbund, högskolor samt styr- och arbetsgrupper. Dessutom besvarades enkäten av dataskyddsombud på företag, i offentliga organisationer, organisationer och läroanstalter. Svarsprocenten i enkäten var cirka 35 %. Enkäten riktad mot medborgare besvarades av cirka 1 000 myndiga personer i Fastlandsfinland. Utredningen genomfördes av Aula Research Oy.

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Tillbaka till toppen