Hyppää sisältöön

Tietosuojavastaavien asemaa selvittävä kysely on käynnistynyt

Julkaisuajankohta 22.5.2023 8.57
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimisto selvittää tietosuojavastaavien nimittämistä ja asemaa Suomessa. Selvitys on osa Euroopan tietosuojaneuvoston yhteistä toimenpidettä, jossa tietosuojaviranomaiset selvittävät, onko tietosuojavastaavilla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämä asema ja riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen. Kysely on lähetetty 50:lle Suomessa toimivalle tietosuojavastaavalle 19. toukokuuta.

Tietosuojaviranomaiset aikovat selvittää, miten tietosuojavastaavien nimittäminen ja asema ovat toteutuneet eri ETA-maissa. Toimenpide toteutetaan vuoden 2023 aikana 26 tietosuojan valvontaviranomaisen toimesta. Tilannetta selvitetään tietosuojavastaaville osoitetulla kyselyllä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on valinnut kyselyyn vastaavat organisaatiot muun muassa toimialan, sektorin toimijoiden, henkilöstön ja asiakkaiden määrän perusteella. Valinnassa on huomioitu myös organisaatioiden maantieteellinen sijainti ja käsiteltyjen henkilötietojen merkittävyys sekä laajuus osana suomalaista yhteiskuntaa. Virastojen osalta on otettu huomioon lisäksi edustus eri hallinnonaloilta. Kysely rajattiin 50 organisaation tietosuojavastaaviin painottuen julkiselle sektorille.

Kansalliset valvontaviranomaiset voivat toteuttaa myös muita tutkimuksia tietosuojavastaavien asemaa selvittääkseen. Viranomaiset analysoivat toimenpiteen tuloksia koordinoidusti ja päättävät kansallisesti mahdollisista jatkotoimista. Tulosten perusteella voidaan ryhtyä jatkotoimiin myös EU:n tasolla. Yhteisen toimenpiteen päätyttyä Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisee raportin sen tuloksista.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot on ilmoitettava tietosuojavaltuutetun toimistolle

Tietosuojavastaavat ovat organisaatioiden sisäisiä tietosuoja-asiantuntijoita, jotka neuvovat tietosuojasäännösten noudattamisessa ja toimivat rekisteröityjen yhteyshenkilöinä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa.

Tietosuojavastaavilla on merkittävä rooli tietosuojalainsäädännön noudattamisen ja rekisteröidyn oikeuksien edistäjinä. Tietosuojavastaava tuo esiin havaitsemiaan puutteita sekä antaa neuvoja organisaation johdolle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille.

Tietosuojavastaava on nimitettävä muun muassa silloin, kun organisaatio käsittelee laajamittaisesti arkaluonteisia tietoja, tekee säännöllistä ja laajamittaista seurantaa tai jos tietojenkäsittelyä suorittaa jokin muu viranomainen tai julkishallinnon elin kuin lainkäyttötehtäviään hoitava tuomioistuin.

Tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että tietosuojavastaavan yhteystiedot on ilmoitettava tietosuojavaltuutetun toimistolle. Organisaation on ilmoitettava tietosuojavaltuutetun toimistolle myös silloin, kun tietosuojavastaava vaihtuu tai hänen yhteystietonsa muuttuvat.

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, puh. 029 566 6787

Listaus organisaatioista, joiden tietosuojavastaavat on valittu vastaamaan kyselyyn (pdf)

Tiedote toimenpiteen käynnistymisestä Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla (englanniksi): Launch of coordinated enforcement on role of data protection officers (15.3.2023)

Ilmoitus tietosuojavastaavasta tietosuojavaltuutetun toimistolle

Muutos ilmoitukseen tietosuojavastaavasta tietosuojavaltuutetun toimistolle

Tietoa tietosuojavastaavan asemasta ja nimittämisestä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton EU:n elin, joka koostuu EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista. Myös ETA-maat Islanti, Norja ja Liechtenstein ovat tietosuojaneuvoston jäseniä. Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta.

Sivun alkuun