Hoppa till innehåll

Utredningen av dataskyddsombudens ställning har inletts

Utgivningsdatum 22.5.2023 8.57 | Publicerad på svenska 26.5.2023 kl. 10.34
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå utreder utnämningen av och ställningen för dataskyddsombud i Finland. Utredningen är en del av Europeiska dataskyddsstyrelsens gemensamma åtgärd där dataskyddsmyndigheterna utreder om dataskyddsombuden har en sådan ställning som förutsätts i EU:s allmänna dataskyddsförordning och tillräckliga resurser för att sköta sina uppgifter. En enkät skickades den 19 maj till 50 dataskyddsombud i Finland.

Dataskyddsmyndigheterna ämnar utreda utnämningen av och ställningen för dataskyddsombud i de olika EES-länderna. Åtgärden vidtas under år 2023 av 26 myndigheter för tillsyn av dataskyddet. Situationen utreds med en enkät som är riktad till en grupp dataskyddsombud.

Dataombudsmannens byrå har valt organisationerna för enkäten bland annat på basis av verksamhetsfält, aktörerna inom sektorn samt personal- och kundantal. Man har även tagit hänsyn till organisationernas geografiska läge, betydelsen av de personuppgifter som behandlas samt organisationens betydelse som en del av det finländska samhället. Vad gäller ämbetsverken har man även tagit hänsyn till att de olika förvaltningsområdena blir representerade. Enkäten begränsades till dataskyddsombuden av 50 organisationer med betoning på den offentliga sektorn. 

De nationella tillsynsmyndigheterna kan även genomföra andra undersökningar för att utreda dataskyddsombudens ställning. Dataskyddsmyndigheterna analyserar resultaten av åtgärderna på koordinerat sätt och beslutar nationellt om eventuella fortsatta åtgärder. Utifrån resultaten kan fortsatta åtgärder vidtas även på EU-nivån. Efter den gemensamma åtgärden kommer Europeiska dataskyddsstyrelsen att publicera en rapport över resultaten.

Dataskyddsombudens kontaktuppgifter ska meddelas till dataombudsmannens byrå

Dataskyddsombuden är interna dataskyddsexperter inom organisationer och de ger råd om iakttagandet av dataskyddsbestämmelserna och fungerar som kontaktpersoner för de registrerade i ärenden som gäller behandlingen av personuppgifter.

Dataskyddsombuden har en betydande roll som främjare av iakttagandet av dataskyddslagstiftningen och de registrerades rättigheter. Dataskyddsombudet lyfter fram brister som kommit fram och ger råd till organisationens ledning och arbetstagare som behandlar personuppgifter.

Ett dataskyddsombud ska utnämnas bland annat av organisationer som i stor skala behandlar känsliga uppgifter, gör regelbunden eller omfattande uppföljning eller när uppgiftsbehandlingen genomförs av en annan myndighet eller ett annat offentligt organ än en domstol som utför sina rättskipningsuppgifter.

Dataombudsmannen vill påminna om att dataskyddsombudens kontaktuppgifter ska meddelas till dataombudsmannens byrå. Organisationerna ska meddela dataombudsmannens byrå också om byte av dataskyddsombud och ändring av dataskyddsombudets kontaktuppgifter.

Mer information:

Dataombudsmannen Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 566 6787

Lista över organisationer vars dataskyddsombud har valts till enkäten (på finska, pdf)

Meddelande om lanseringen av den gemensamma åtgärden på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats (på engelska): Launch of coordinated enforcement on role of data protection officers (15.3.2023)

Anmälan om dataskyddsombud till dataombudsmannens byrå

Ändring av anmälan om dataskyddsombud till dataombudsmannens byrå

Information om ställningen och utnämningen av dataskyddsombud på dataombudsmannens byrås webbplats

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som består av EU:s nationella dataskyddsmyndigheter och representanter för Europeiska datatillsynsmannen. Även EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein är medlemmar i dataskyddsstyrelsen. Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en enhetlig tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning samt dataskyddsdirektivet för polis- och straffrättsmyndigheter.

Tillbaka till toppen