Hyppää sisältöön

Työryhmä ehdottaa tietosuojavaltuutetun toimiston laajentamista tietosuojavirastoksi

TSV
Julkaisuajankohta 21.6.2017 12.04 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.34
Uutinen

Oikeusministeriön asettama työryhmä luovutti keskiviikkona 21. kesäkuuta mietinnön kansalliseen tietosuojalainsäädäntöön tehtävistä muutoksista oikeusministeri Antti Häkkäselle. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi uuden tietosuojalain, jolla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Uusi tietosuojalaki tulisi voimaan 25. toukokuuta 2018, kun tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan.

Mietinnön on laatinut oikeusministeriön helmikuussa 2016 asettama työryhmä, jonka tehtävänä on ollut valmistella lainsäädäntöehdotus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen liikkumavaran käytöstä ja kansallisesta valvontaviranomaisesta sekä arvioida henkilötietolain kaltaisen yleislain tarvetta.

Työryhmän ehdottamaa uutta henkilötietojen suojaa koskevaa yleislakia, tietosuojalakia, olisi sovellettava rinnakkain EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Samalla kumottaisiin nykyiset henkilötietolaki sekä laki ja asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta.

Seuraamuslautakunta päättäisi hallinnollisten sakkojen määräämisestä

Työryhmä ehdottaa mietinnössään, että kansalliset valvontaviranomaisen tehtävät keskitettäisiin vastaisuudessa yhdelle viranomaiselle eli tietosuojavirastolle. Tietosuojavaltuutettu toimisi edelleen tietosuojaviraston päällikkönä. Lisäksi virastossa työskentelisi yksi tai useampi apulaistietosuojavaltuutettu.

Nykyinen tietosuojalautakunta lakkaisi sen toimivaltuuksien muuttuessa tietosuoja-asetuksen myötä. Sen sijaan tietosuojaviraston sisällä toimisi erityinen seuraamuslautakunta, joka päättäisi hallinnollisten sakkojen määräämisestä sekä henkilötietojen käsittelyä koskevista rajoituksista ja kielloista.

Työryhmän ehdotus tietosuojavaltuutetun toimiston laajentamisesta johtuu tietosuoja-asetuksessa määrätyistä lisääntyvistä tehtävistä ja muuttuvista toimivaltuuksista. Mietinnön liitteenä on tietosuojavaltuutetun toimiston tekemä arvio asetuksen vaikutuksista toimiston resursseihin.

Tietosuojalailla säädettäisiin myös oikeusturvasta ja useista tietojenkäsittelyn erityistilanteista

Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi oikeusturvasta ja seuraamuksista. Työryhmä esittää seuraamusjärjestelmän täydentämistä rikosoikeudellisella sääntelyllä silloin, kun hallinnolliset seuraamukset eivät ole käytettävissä. Työryhmä ehdottaa siltä osin muutoksia rikoslakiin.

Mietintö sisältää ehdotuksia myös useista tietojenkäsittelyn erityistilanteista: erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta henkilötietojen käsittelystä, tieteellisestä ja historiallisesta tutkimuksesta, tilastoinnista ja yleisen edun mukaisesta arkistoinnista.

Työryhmän tehtävänä arvioida kansallisen tietosuojalainsäädännön toimivuutta

Mietinnön tehneen työryhmän tehtävänä on arvioida henkilötietolain toimivuutta henkilötietojen käsittelyä sääntelevänä yleislakina, erityissäännösten tarpeellisuutta ja merkitystä sekä varmistaa lainsäädännön toimivuus ja johdonmukaisuus. Työryhmän toimikausi on 17.2.2016‒16.2.2018.

Hanke liittyy Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistamiseen. EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2016 ja sitä sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on kansallisesti suoraan sovellettava säädös, mutta jättää jäsenvaltioille myös kansallista liikkumavaraa, jolla tarkennetaan asetuksen säännöksiä.

Työryhmän mietintö lähtee nyt lausunnolle. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä.

Lisätietoja:

työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Anna Hänninen, puh. 02956 66796, anna.hanninen(at)om.fi

Sivun alkuun