Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp föreslår att dataombudsmannens byrå utvidgas till dataskyddsmyndighet

TSV
Utgivningsdatum 21.6.2017 12.04
Nyhet

Den arbetsgrupp som justitieministeriet utsett överlät onsdagen den 21 juni ett betänkande till justitieminister Antti Häkkänen om ändringar i den nationella dataskyddslagstiftningen. Arbetsgruppen förslår att en ny lag om dataskydd utarbetas, med vilken man kompletterar och preciserar EU:s allmänna dataskyddsförordning. Avsikten är att den nya lagen om dataskydd träder i kraft den 25 maj 2018, då dataskyddsförordningen börjar tillämpas.

Betänkandet har utarbetats av en arbetsgrupp som utsetts av justitieministeriet i februari 2016 och vars uppgift har varit att bereda ett lagstiftningsförslag om användningen av spelrummet i EU:s allmänna dataskyddsförordning och om den nationella tillsynsmyndigheten samt att göra en bedömning om behovet av en allmän lag av typ personuppgiftslagen.

Den av arbetsgruppen föreslagna nya allmänna lag som gäller skydd av personuppgifter, lagen om dataskydd, ska tillämpas parallellt med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Samtidigt ska den nuvarande personuppgiftslagen samt lagen och förordningen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen hävas.

Påföljdsnämnden beslutar om fastställandet av administrativa sanktioner

Arbetsgruppen föreslår i sitt betänkande att de nationella tillsynsmyndigheternas uppgifter i framtiden koncentreras till en enda myndighet, dvs. dataskyddsmyndigheten. Dataombudsmannen ska fortfarande vara chef för dataskyddsmyndigheten. Dessutom ska vid dataskyddsmyndigheten arbeta en eller flera biträdande dataombudsmän.

Den nuvarande datasekretessnämnden ska upphöra då dess behörighet ändras med dataskyddsförordningen. Däremot ska en särskild påföljdsnämnd verka inom dataskyddsmyndigheten och den ska besluta om fastställandet av administrativa sanktioner samt om begränsningar och förbud som gäller behandling av personuppgifter.

Arbetsgruppens förslag om en utvidgning av dataombudsmannens byrå beror på de ökade uppgifter och ändrade behörigheter som fastställts i dataskyddsförordningen. Som bilaga till betänkandet finns en bedömning som dataombudsmannens byrå gjort om hur förordningen inverkar på byråns resurser.

Lagen om dataskydd ska också föreskriva om rättsskyddet och om flera specialsituationer inom databehandling

I betänkandet förslås att man föreskriver om rättsskyddet och dess påföljder. Arbetsgruppen föreslår att påföljdssystemet kompletteras med straffrättsliga bestämmelser ifall administrativa påföljder inte kan tillämpas. Arbetsgruppen föreslår till dessa delar ändringar i strafflagen.

Betänkandet innehåller förslag också om flera specialsituationer inom databehandling: behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, om vetenskaplig och historisk forskning, om statistikföring och om arkivering i enlighet med det allmänna intresset.

Arbetsgruppens uppgift är att bedöma hur den nationella lagen om dataskydd fungerar

Uppgiften hos den arbetsgrupp som upprättade betänkandet är att bedöma hur personuppgiftslagen fungerar som en allmän lag för reglering av behandlingen av personuppgifter, behovet och betydelsen av specialbestämmelser samt att säkerställa att lagstiftningen fungerar och är konsekvent. Arbetsgruppens mandatperiod är 17.2.2016‒16.2.2018.

Projektet anknyter till förnyelsen av Europeiska unionens lagstiftning om dataskydd. EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft 25.5.2016 och den ska tillämpas från 25.5.2018. Dataskyddsförordningen är en bestämmelse som är nationellt direkt tillämplig, men som ger medlemsländerna också nationellt spelrum, med vilket de kan precisera bestämmelserna i förordningen.

Arbetsgruppens betänkande går nu på remiss. Målet är att regeringens proposition ges till riksdagen på hösten.

Ytterligare information:

 

arbetsgruppens sekreterare, överinspektör Anna Hänninen, tfn 02956 66796, anna.hanninen(at)om.fi

Tillbaka till toppen