Kiitos!

Lomake on lähetetty.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 12 §:n mukainen ilmoitus sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta sekä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 78 artiklan 2 kohdan mukainen ilmoitus valituksen etenemisestä

Tietosuojavaltuutetun toimisto on vastaanottanut vireille panemaanne asiaa koskevan viestinne. Kirjallisesti vireille tulevien asioiden käsittelyaika vaihtelee asiasta ja sen edellyttämistä lisäselvityksistä riippuen. Käsittely etenee tietosuojavaltuutetun toimistossa siten, että asia kirjataan toimiston asianhallintajärjestelmään ja jaetaan asian esittelijälle. Asiassa tehty ratkaisu tullaan toimittamaan päätöksenteon jälkeen vireillepanijalle, sikäli kun asiassa tullaan tekemään ratkaisu tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön perusteella.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetun toimistossa

Etusivulle