Utlämnande av uppgifter från dataombudsmannens byrå

Uppgifter lämnas inte ut regelmässigt.

I enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämnas uppgifter ut till dem som framför en begäran om uppgifter. Uppgifterna och handlingarna är offentliga, om de inte uttryckligen föreskrivits som sekretessbelagda genom lag.

Personuppgifter kan lämnas ut också till andra dataskyddsmyndigheter inom EU eller EEA, om vi måste handla ärenden i samarbete med andra dataskyddsmyndigheter inom EU/EEA.

Handlingar

Dataombudsmannens byrås handlingar är i regel offentliga. Handlingar kan dock från fall till fall vara delvis eller helt sekretessbelagda. Beslut om sekretess fattas separat i respektive ärende.

Enligt offentlighetslagen ska en myndighet dock vid behov bistå i specificering av handlingar. Dataombudsmannens byrå har kundservicelokaler där man kan bläddra i register med en dator och specificera begärda handlingar. Tid för kundservicelokalerna ska bokas på förhand per e-post på [email protected] eller per telefon 029 566 6700.

En avgift kan tas ut för utlämnande av handlingar enligt justitieministeriets förordning (1035/2017) och dataombudsmannens byrås beslut (Dnr 2082/09/01).

Direktmarknadsföring och marknadsundersökningar

Uppgifter utlämnas inte för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar, såvida detta inte särskilt föreskrivs.