Utlämnande av uppgifter från dataombudsmannens byrå

Uppgifter lämnas inte ut regelmässigt.

I enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämnas uppgifter ut till myndigheter som framför en begäran om uppgifter. Uppgifterna och handlingarna är offentliga, om de inte uttryckligen föreskrivits som sekretessbelagda genom lag.