Henkilöstömäärä kasvoi, organisaatio uudistui

Vuoden 2019 aikana tietosuojavaltuutetun toimiston henkilömäärä kasvoi 46 henkilöön. Kansallisen tietosuojalain tultua voimaan toimistoon nimitettiin kaksi apulaistietosuojavaltuutettua, Jari Råman ja Anu Talus.

Myös tietosuojavaltuutetun toimiston organisaatiorakenne uudistui. Toimistoon perustettiin kolme asiakaspalveluryhmää, joista yksi keskittyy pääsääntöisesti yksityisen sektorin ja rajat ylittäviin asioihin, toinen julkisen sektorin ja kansallisesti käsiteltäviin asioihin sekä kolmas rikosasioiden tietosuojadirektiivin ja -lain mukaisiin asioihin.  Hallintoyksikköön on keskitetty hallinnon lisäksi neuvonta- ja kirjaamopalvelut. Yhteiset toiminnot -ryhmään kuuluvat IT-erityisasiantuntijat, viestintä sekä tietosuojavastaava.

Toimistoon on lisäksi muodostettu prosessiryhmiä, jotka koordinoivat tiettyihin asiakokonaisuuksiin, esimerkiksi tietoturvaloukkauksiin, rekisteröidyn oikeuksiin, vaikutustenarviointiin ja korjaaviin toimivaltuuksiin liittyviä käytäntöjä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston henkilömäärän kasvu vaikutti myös tilantarpeeseen. Vuoden aikana käynnistettiin hanke uusien toimitilojen löytämiseksi, ja toimisto muutti uusiin tiloihin Helsingin Lintulahteen keväällä 2020.

Tilastoja henkilöstöresursseista ja taloudesta toimintakertomuksen sivulla 9 (pdf)

Lue lisää:
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio: Uudistusten vuosi 2019
Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus: Kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa
Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman: Sisäiseen turvallisuuteen liittyvät asiat painopisteenä
Tietosuojatyön painopisteitä
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019 (pdf)