Antalet anställda ökade, organisationen förnyades

Under 2019 ökade antalet anställda vid dataombudsmannens byrå till 46 personer. När den nationella dataskyddslagen trädde ikraft utnämnes två biträdande dataombudsmän till byrån, Jari Råman och Anu Talus.

Även organisationsstrukturen vid dataombudsmannens byrå förnyades. Till byrån grundades tre kundtjänstgrupper av vilka en koncentrerar sig i huvudsak på ärenden som hänför sig till privata sektorn och gränsöverskridande ärenden, en på ärenden som hänför sig till offentliga sektorn och ärenden som behandlas nationellt och den tredje på ärenden som hänför sig till dataskyddsdirektivet för brottsbekämpande myndigheter och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål. Till förvaltningsenheten har man utöver förvaltningen även koncentrerat rådgivnings- och registratorstjänsterna. I gruppen Gemensamma funktioner ingår IT-specialsakkunniga, kommunikation och dataskyddsombudet.

Till byrån har man även grundat processgrupper som koordinerar praxis som hänför sig till vissa ärendehelheter, till exempel personuppgiftsincidenter, den registrerades rättigheter, konsekvensbedömning och korrigerande befogenheter.

Ökningen av antalet anställda vid dataombudsmannens byrå påverkade även utrymmesbehovet. Under året inleddes ett projekt för att hitta nya verksamhetslokaler, och byrån flyttade till nya lokaler i Fågelviken i Helsingfors under våren 2020.

Statistik om personal och ekonomi på sidan 9 i verksamhetsberättelsen (pdf)

Läs mera:
Dataombudsmannen Reijo Aarnio: Reformernas år 2019
Biträdande dataombudsman Anu Talus: Betydelsen av internationellt samarbete ökar
Biträdande dataombudsman Jari Råman: Fokus på ärenden som handlar om den interna säkerheten
Tyngdpunktsområden för dataskyddsarbetet
Dataombudsmannens byrås verksamhetsberättelse 2019 (pdf)