Ökad arbetsmängd och fler anställda

Dataombudsmannens byrå hade i genomsnitt 27,4 årsverken i år 2018.I och med EU:s allmänna dataskyddsförordning ökade antalet anhängiggjorda ärenden kännbart på dataombudsmannens byrå. Under slutet av 2018 stärktes byråns resurser genom rekrytering av nya sakkunniga. I årsverken syns denna ökning till större del dock först under 2019.

Arbetstillfredsställelsen mäts årligen vid dataombudsmannens byrå. Skalan som används i enkäten är 1–5. År 2018 var medeltalet för arbetstillfredsställelsen vid dataombudsmannens byrå 3,25. Medeltalet för statens arbetsplatser var 3,59.

Arbetstillfredsställelse i dataombudsmannens byrå var 3,25.Indexet för utbildningsnivå mäter vad respektive anställds högsta utbildningsgrad är. Nyckeltalet ligger närmare sex och anger att merparten av de anställda vid dataombudsmannens byrå har en högre högskoleexamen.

Nyckeltal 2018: